Beş Vakit Namaza Bağlı (Ratib) Nafileler İle İlgili HadislerHadis No: 2918

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte iki rek’at öğleden evvel, iki rek’at sonra, keza iki rek’at cum’adan sonra, iki rek’at akşamdan sonra, iki rek’at yatsıdan sonra namaz kıldım. Akşam ve yatsı(dan sonrakiler) evinde idi.

Kaynak: Buhari, Teheccüd 29, 25, 34, Cuma 39; Müslim, Müsafirin 291, (729), Cuma 71, (882); Muvatta, 69, (1,


Hadis No: 2919

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sünnette gelen oniki rek’ate kim devam ederse Allah ona cennette bir ev bina eder. Bu oniki rek’atin: Dördü öğleden önce, ikisi öğleden sonra, ikisi akşamdan sonra, ikisi yatsıdan sonra, ikisi de sabahtan önce.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 206, (414); Nesai, Kıyamu’l-Leyl 66, (3, 260); İbnu Mace, İkamet 100, (1142)


Hadis No: 2920

Ravi: Aişe

Tanım: İki namaz var ki, Resulullah (sav) bunları ne gizli ne de aleni olarak seferde ve hazerde hiç terketmedi: Sabahtan önce iki rek’at, ikindiden sonra iki rek’at.

Kaynak: Buhari, Mevakitu’s-Salat 33, 73; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 300, (835); Ebu Davud, Salat 290, (1253)


Hadis No: 2921

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sav) sabah ve ikindi hariç her namazın arkasında iki rek’at (nafile) namaz kılardı.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 299, (1275)


Hadis No: 2922

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) nafilelerden hiçbirine, sabah namazının iki rek’atlik nafilesi kadar aşırı ilgi göstermemiştir.

Kaynak: Buhari, Teheccüd 27; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 96, (725); Ebu Davud, Salat 291, 292, (1264, 1258);


Hadis No: 2923

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Sizi, atlılar tardedecek (kovalayacak) bile olsa o iki rek’ati terketmeyin.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 291, 292, (1264, 1258)


Hadis No: 2924

Ravi:

Tanım: Nesai’nin bir rivayetinde: “Sabah namazından önce kılınacak iki rekat nafile namaz dünyanın tamamından daha hayırlıdır.” denmiştir.

Kaynak: Nesai, Kıyamu’l-Leyl 56, (252)


Hadis No: 2925

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) sabah namazında ezanla ikamet arasında hafif iki rek’at namaz kılardı.

Kaynak: Buhari, Teheccüd 28, 12; Müslim, Müsafirin 90, (724); Muvatta, Salatu’l-Leyl 29, (1, 127); Ebu Davud


Hadis No: 2926

Ravi:

Tanım: Diğer bir rivayette şu ibare var: “O iki rek’atı öyle hafif tutardı ki, ben “bunlarda Fatiha’yı okudu mu?” derdim.

Kaynak: Buhari, Teheccüd 28, 12; Müslim, Müsafirin 90, (724); Muvatta, Salatu’l-Leyl 29, (1, 127); Ebu Davud


Hadis No: 2927

Ravi:

Tanım: Nesai’nin bir başka rivayetinde şöyle gelmiştir: “Müezzin sabah ezanının birincisini bitirip sükut ettimi kalkar, sabah namazından önce ve ufukta fecrin açılmasından sonra iki rek’at hafif namaz kılar, sonra da sağ yanının üzerine uyurdu.”

Kaynak: Nesai, Kıyamu’l-Leyl 60, (3, 256), 58, (3, 252-253)


Hadis No: 2928

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) sabahın iki rek’atında çoğunlukla şunları okurdu: Birinci rek’atte (mealen): “(Ey müminler) deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına (esbata) indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rabbleri katından verilen (Kitap ve ayetlere) iman ettik. Onlardan hiç birini (kimine inanmak, kimini inkar etmek suretiyle) diğerinden ayırd etmeyiz. Biz, (Allah’a) teslim olmuş (müslümanlar)ız” (Bakara 136). İkinci rek’atte de, Al-i İmran süresindeki şu ayet (mealen): “De ki: “Ey Ehl-i kitap (Yahudiler, Hıristiyanlar) hepiniz bizimle sizin aranızda müsavi (ve adil) bir kelimeye gelin. (Şöyle) diyerek: “Allah’tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeyi eş tutmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi Rabler (diye) tanımayalım. (Buna rağmen) eğer yine yüz çevirirlerse (o halde) deyin ki: “Şahid olun, biz muhakkak müslümanlarız” (64. ayet).

Kaynak: Müslim, Müsafirin 99, (727); Ebu Davud, Salat 292, (1259); Nesai, İftitah 38, (2, 155)


Hadis No: 2929

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) sabahın iki rek’atında çoğunlukla şunları okurdu: “(Ey mü’minler) deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına (esbat) indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rabbleri katından verilen (Kitap ve ayetlere) iman ettik. Onlardan hiç birini (kimine imanmak, kimini inkar etmek suretiyle) diğerinden ayıd etmeyiz. Biz, (Allah’a) teslim olmuş (müslümanlarız.” (Bakara 136). İkinci rek’atte de: “Ey Rabbimiz, senin indirdiğin (o Kitab’a) inandık, o peygambere de tabi olduk. Artık bizi (birliğini ve peygamberlerini tanıyan) şahidlerle beraber yaz.” Al-i İmran 53) ayetni okurdu.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 98, (1256); Nesai, İftitah 39, (2, 155,156)


Hadis No: 2930

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) sabahın iki rek’atinde şunları okudu: “Kul ya eyyuhe’l-Kafirun” ve “Kul hüvallahu ahad.”

Kaynak: Müslim, Müsafirin 98, (726); Ebu Davud, Salat 98, (1256); Nesai, İftitah 39, (2, 155,156)


Hadis No: 2931

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Ben bir ay kadar Resulullah (sav)’ı göz ucuyla takib ettim, sabahın farzdan önce kılınan iki rekatinde şu sureleri okuyordu: “Kul ya eyyühe’l-Kafirun” ve “Kulhüvallahu ahad”

Kaynak: Tirmizi, Salat 308, (417)


Hadis No: 2932

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Ben Resulullah (sav)’ı yirmi kere göz ucuyla takib ettim, akşamın farzından sonra kılınan iki rek’atle sabahın farzından önce kılınan iki rek’atte Kafirun ve İhlas surelerini okuyordu.

Kaynak: Nesai, Salat 68, (2,170)


Hadis No: 2933

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) sabahın iki rek’at nafilesini kıldı mı, uyanıksam benimle konuşurdu, değilsem, müezzin namaz için (ikamet okuyuncaya kadar yatardı).

Kaynak: Buhari, Teheccüd 24, 26; Müslim, Müsafirin 133, (743); Ebu Davud, Salat 293, (1262,1263); Tirmizi, S


Hadis No: 2934

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz, sabahın farzından önce iki rek’atlik sünneti kılınca sağı üzerine yatsın…”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 203, (1261); Tirmizi, Salat 311, (420)


Hadis No: 2935

Ravi: Muhammed İbnu İbrahim

Tanım: Ravi ceddi Kays İbnu Ama’dan anlattığına göre: “Resulullah (sav) geldi ve namaza duruldu. Onunla birlikte sabah namazını kıldım. Sonra namaz bitince beni namaz kılar buldu. “Ağır ol ey Kays! dedi. Bir namaz daha mı kılıyorsun?” “Ben sabahın sünnetim kılmamıştım (onu kılıyorum)” deyince: “Öyleyse hayır, (bunda bir beis yok)” buyurdu.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 295, (1267); Tirmizi, Salat 313, (422)


Hadis No: 2936

Ravi: Abdullah İbnu Malik İbnu Buhayne

Tanım: Resulullah (sav) ikamet başladıktan sonra namaz kılmakta olan bir adam gördü. Resulullah (sav) namazdan çıkınca halk adamın etrafını sardı ve (Resulullah ona): “Sabahı dört mü (kılıyorsun)? Sabahı dört mü (kılıyorsun)?” dedi.

Kaynak: Buhari, Ezan 38; Müslim, Müsafirin 65, (711); Nesai, İmamet 60, (2,117)


Hadis No: 2937

Ravi: Abdullah İbnu Sercis

Tanım: Resulullah (sav) sabah namazını kılarken bir adam mescide girdi. Mescidin yan tarafında sünneti kıldı. Sonra Resulullah’a dahil olup O’nunla da farzı kıldı. Aleyhissalatu Vesselam namazı bitirince: “Ey falan, şu iki namazdan hangisini sayıyorsun? Tek başına kıldığını mı, bizimle kıldığım mı?” buyurdular.

Kaynak: Müslim, Müsafirin 67, (712); Ebu Davud, Salat 294, (1265); Nesai, İmamet 61, (2, 117)


Hadis No: 2938

Ravi: Ebu Seleme

Tanım: Ashabtan bir cemaat ikameti işitmişti, hemen (sünnet) namaza kalktılar. Resulullah (sav) onlara: “İki namazı beraber mi kılıyorsunuz? İki namazı beraber mi kılıyorsunuz?” diye çıkıştı. Bu (hadise) sabah namazı sırasında cereyan etmişti.

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Leyl 31, (1, 128)


Hadis No: 2939

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim sabahın iki rek’atini vaktinde kılamazsa güneş doğduktan sonra kılsın.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 314, (423)


Hadis No: 2940

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Raviden anlatıldığına göre, sabah namazının sünnetini kaçırdığı olmuştur. Ancak güneş doğduktan sonra onu kaza etmiştir.

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Leyl 32, (1, 128)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*