İbrahim (as) İsmail (as)'ın Kâbe-i Muazzamayı inşası


Hac ve Umre Hakkında Bilgiler

Moderatörler: ucharfbesnokta, Ertugrul

İbrahim (as) İsmail (as)'ın Kâbe-i Muazzamayı inşası

Mesajgönderen ucharfbesnokta » 17 Kas 2009, 10:34İbrâhim, (a.s.) Irak’ ta Sümer şehirlerinden (Ur) mevkiinde dünyâ’yı şereflendirdi. Bâbil halkını dine davetle vazifelendirilen İbrâhim, (a.s.) Bâbil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldı. Allâh'ü Teâlâ'nın:

يَا نَاُر كُونِي بَرْدًا وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيم

Ey ateş İbrâhim üzerine soğuk ve sâlim ol

emri ile ateş Hz. İbrâhim’i yakmadı.
Bu hâdise üzerine Nemrut’ un kızı Udda ile Hz. İbrâhim’ in amcası ve Nemrud’un veziri Hâmân’ın kızı Sâra müslüman oldular. Zindana atıldılar. Ama dinlerinden asla dönmediler. Hz. Sâra, İbrâhim (a.s.) ın zevcesi, İshak Aleyhisselâm’ın da annesi oldu. Udda ise, İbrâhim (a.s.) ın Amcası’nın oğlu Medyan’a zevce, aynı zamanda 20 kadar peygambere de büyük anne oldu.
İbrâhim, (a.s.) müminlerle beraber önce Filistin’e, sonra da Mısır’a gitti. Fakat orada kendisine inanan az oldu.
Mısır hükümdârı, Sâra Vâlidemiz’e ihânet etmek istedi; ama eli havada kalınca kötü niyetinden vaz geçti. Hâcer isminde bir câriyeyi Sâra Validemiz’e hediye etti; beraberce Filistin’e döndüler.
Bilâhare çocuğu olmayan Sâra Vâlidemiz, İbrahim Aleyhisselam’la Hâcer’i evlendirdi. Fakat İsmail adında bir oğulları Dünya’ya gelince onları kıskandı.
Mevlâ’mız, İbrahim Aleyhisselâm’a din uğrunda çile çeken Sâray’ı hoş tutup, Hâcer Vâlidemiz’le oğlu İsmail’i de Beytullah’ın bulunduğu mukaddes beldeye götürmesini emir buyurdu.
Hazreti İbrahim, Allah-ü Teâla’ nın emri ile Hâcer validemiz ve oğlu İsmail’i bir damla bile su bulunmayan Mekke-i Mükerreme’ de bu gün zemzem’in bulunduğu yere götürdü. Yanlarına bir testi su ve biraz hurma bırakıp, Filistin’ e geri döndü.
Hâcer Vâlidemiz, Hz. İbrâhim’in arkasından “Ey İbrahim! Konuşulacak bir kişinin, içecek bir şeyin bulunmadığı bu ıssız yerde bizi niye bırakıp gidiyorsun? Bunu sana Allah mı emretti?” dedi.
Hz.İbrahim de; “Evet Allah emretti.” dedi. Hâcer Vâlidemiz; “O halde o bizi korur.” dedi ve oğlu İsmail’ in yanına döndü.
Hz. İbrâhim onları göremeyecek kadar uzaklaştıktan sonra Beytullah’ a dönerek şöyle dua etti: “Ey Rabbimiz! Ben, soyumdan bir kısmını senin mukades beytinin yanında; ekin bitmez, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabimiz! Beytinde namaz kılmaları için insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, şükür etmeleri için onları meyvelerle rızıklandır. (Sûre-i İbrâhim, ayet: 27)
Yiyecek ve içecekleri tükenince; Hâcer Vâlidemiz su aramak için Safa ile Merve arasında yedi defa gidip geldi. Yedinci seferinde bir ses işitti. Baktı ki oğlu İsmail’ in ayağının dibinde Cebrâil aleyhisselam, kanadı ile zemzem suyunu çıkarıyordu. Koşarak geldi ve dağılmasın diye ibrânice olarak zez-zem (dur dur) diyerek suyun etrafını kumlarla çevirdi. Suyun yanında bir de hurma ağacı bitti. Bilâhere buraya “Cürhüm” kabilesi gelip yerleşti. Hz.İsmail de onlardan bir kızla evlendi.
İbrâhim, (a.s.) zaman zaman Burak ile Mekke-i Mükerreme’ ye gelip gitti. Bunlardan birisi, 13 yaşına gelen oğlu İsmail’i kurban etmek için idi.
90 yaşında Hâcer vâlidemiz vefat etti, Harem-i Şerif’in “Hicr” denilen yerine defnedildi.
İbrâhim, (a.s.) zebih (kurban) hadisesinden takriben 7 sene sonra Mekke-i Mükerreme’ ye geldi. Allahü Teâla’nın :

وَعَهِدْناَ إلَى إبْرَاهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ أنْ طَهِّراَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِييَن وَالْعاَكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.

Manası: “İbrahim ve İsmâil’e de evimi (Kâbe) tavâf edenlere, ibâdete kapananlara, rükû ve secdeye varanlara tertemiz tutun diye emrettik.’’ (Bakara Suresi, âyet 125)
Emri ilâhisi ile iki peygamber, Beytullah’ ı yapmaya karar verdiler; fakat temelin nereye atılacağını, yükseklik ve genişliğin ne kadar olacağını bilmiyorlardı. Hz. Allah, Cebrail (a.s ) vasıtasıyla onlara târif etti.
Diğer bir rivayete göre ise, Kabe’nin yükseklik ve genişliğine uygun olarak meydana getirdiği bir bölük bulut’a lisan verip;
“Ey İbrâhim, Kâbe-i Muazzama’nın yükseklik ve genişliğini benim ölçülerime uygun olarak yap” diye konuşturuyor ve böylece onları bu sıkıntıdan kurtarıyordu.
Kâbe-i Muazzama’nın duvarları bir miktar yükselince, Hz.İbrahim mübarek ayaklarının altına yastık kalınlığında bir taş koydu. Bu taş, ihtiyaca göre yukarıya kalkarak veya aşağıya inerek iskele vazifesi görüyordu.
Bu gün dâhî İbrahim Aleyhisselâm’ın mübarek ayaklarının izleri, bu taşın üzerinde âşikar bir şekilde görülmektedir.


İbrâhim aleyhisselâm’ın ayak izleri

İbrahim aleyhisselâm, Hacerü’l Esved”in bulunduğu rükn-i şerife işâretle, Hz.İsmail’e: “Oğlum, bu rükn-i şerif, çok mübarek bir köşedir. Buraya münasip, bir taş bulup koyalım.” buyurdular. Hz.İsmail (a.s.) de birkaç tane taş seçdi. Ancak İbrahim Aleyhisselâm, hiç birini uygun görmedi. Bu esnâda Ebu Kubeys dağı tarafından:

إلَيَّ يَا إبْراَهِيم فَاِنَّ أمَانَتَكَ فِيَّ

“Ey İbrahim! Bana doğru gel. Zira senin istediğin emânet bendedir”

nidâsı geldi. Hz. İbrahim Oradan Hacerü-l Esved’i alıp getirdi ve şimdiki yerine koydu.
Kâbe-i Muazzama’nın duvarları yükselirken, Hz.İbrahim ve İsmail Aleyhimesselâm, Cenab-ı Hakka bir yandan şöyle dua ediyorlardı:

رَبَّناَ تَقَبَّلْ مِناَّ اِنَّكَ أنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم.

Manası: “Ey rabbimiz! Bizden bu (hayırlı ameli) kabul et! Şüphesiz ki (sözü) işiten, (işi) bilen ancak sensin (Bakara Suresi, âyet 127)
Hulâsa , Hz.İbrahim ve İsmail Aleyhimesselâm pek âli ve pek mübarek olan Kâbe-i Muazzama’nın inşâsını tamamladılar. Sonra da, etrafını yedi şavt ile tavaf ettiler. Cenab-ı Hak (Celle ve âlâ) Hazretleri:
“Ey İbrâhim! Ben bu ulvî Kâbe’yi sana, kendi şahsına mahsus bir ziyaret mahalli olsun diye inşa ettirmedim. Bilakis, ahir zamanda âlemlere rahmet ve bütün enbiyâ ve mürselînin efendisi olarak göndereceğimiz, Muhammed Ümmeti için yaptırdım. Şimdi sen pek yüce olan bu Kâbe’nin inşasının bitip, her şeyinin tamamlanmış olduğunu ilan için seslen. Ümmet-i Muhammed ve diğer insanlar duysun. Şimdiden bu emri yerine getirmeye niyet edip karar versinler. Zamanı geldiğinde de hac ve tavaf eylesinler.” buyurdu.
Nitekim şu ayeti kerime bunu ifade etmektedir:

وَأذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجاَلاً وَعَلَى ضَامِرٍ يأتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيق.

Manası: “İnsanlar için de haccı ilan et. (insanları alenen hacca davet et ve onlara hacceylemelerini emret.) Gerek yaya, gerek her uzak yoldan gelecek arık (yani, uzun yolculuk kendisini yormuş, bu sebeple zayıflamış olan) develerin üstünde (süvari) olarak sana gelsinler”. (Hac Suresi, âyet 27)
Bu ilâhi emre muhâtap olan İbrâhim aleyhisselam:
“Ey rabbim! Şimdi ümmet-i Muhammed ruhlar âleminde bulunuyor. Benim ilânımı nasıl işitecek?” demesi üzerine, Allahü Teala:

اَلنِّداَءُ مِنْكَ وَالْبَلاَغُ مِنِّي

Manası: “Ey İbrahim! Seslenip davet etmek senden(sesini ümmet-i Muhammed’ e ve diğer insanlara) duyurmak benden” buyurdu.
Hz.İbrahim de; bir rivayete göre Makâm-ı İbrahim’in üzerinden; diğer bir rivayete göre ise, Ebu Kubeys dağında, baş parmaklarını mübârek kulakları üzerine koyup:

يَا أيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللهَ قَدْ بَنَى لَكُمْ بَيْتاً فَحُجُّوهُ

“Ey insanlar!.. Allahü Teâla muhakkak sizin için bir ev yaptı. Onu haccediniz.”

diyerek ilân etti. Bu ilan üzerine ruhlar âleminde olan ümmet-i Muhammed, o anda annelerinin karnında bulunanlar, yakındakiler ve uzaktakiler; hulâsa, bu emre muhatap olanların tamamı bu ilanı duydular.
Ve ezelde nasibi olanlar kabul edip:

لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْك

Buyurun; Allahım emir senindir!

diyerek cevap verdiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak; hususi bir vakitte, uzaktan ve yakından Mekke-i Mükerreme’ ye gidip, Kâbe-i Muazzama’ yı tavâfı ve Arafat’ ta vakfeyi muktedir olanların üzerine haccı farz kıldı.
Bu davete en çok Ümmet-i Muhammedin icâbet ettiğini gören İbrahim, (a.s) Ümmet-i Muhammed’den çok memnun oldu.
Bu ilândan sonra Cibrîl-i Emin gelerek Safa, Merve, Arafat, Müzdelife, Minâ, Harem sınırları ve hac menâsikini amelî olarak İbrâhim Aleyhisselâm’a göstermiştir.

( hizmetturizmden alıntıdır )

Not: Hac ile alakalı konularımız birbiri ile bağlantılıdır.
Bin tane mazeret, bir tane başarıya denk değildir… Tarih yazılırken okunmaz, yazıldıktan sonra okunur...
ucharfbesnokta
Forum Sorumlusu
Forum Sorumlusu
 
Mesajlar: 428
Kayıt: 11 Kas 2008, 00:00
Konum: http://alicinan.wordpress.com/

Reklam

Mesajgönderen gulferi » 17 Kas 2009, 15:34

Hocam yazılar çok güzel, çok duygulandırdı beni hepsini okudum.Oraları o mübarek beldeyi gözümün önünde tekrar canlandı..kabe-i muazzama da ki tavaf ettiklerimiz hepsi hepsi hocam..Ne güzel duygular negüzel lezzet onlar..Böyle tarihini de bilmek çok mutlu etti beni..ALLAH razı olsun hocam. Rabbim gitmek isteyenlerede nasip etsin İnşALLAH.Oraları çok başka çook..
Rahmetinden Bir Damla Bizede Ayır YaRAB...
gulferi
Forum Sorumlusu
Forum Sorumlusu
 
Mesajlar: 2326
Kayıt: 20 Eki 2007, 23:00
Konum: GAZİANTEP

Mesajgönderen hakandidinir » 17 Kas 2009, 16:37

ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM SAĞ OLUNUZ VAR OLUNUZ
hakandidinir
Özel Üye
Özel Üye
 
Mesajlar: 2639
Kayıt: 10 Oca 2007, 00:00


Dön Hac ve Umre

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir