PÎRİ MUAZZAM HZ ŞEYH ŞABAN I VELÎ


İslâm dînine hayâtını vakfetmiş, değerli eserler ve izler bırakmış değerli insanlar...

Moderatörler: Ertugrul, ucharfbesnokta

PÎRİ MUAZZAM HZ ŞEYH ŞABAN I VELÎ

Mesajgönderen bukalemun82 » 03 Haz 2008, 17:17:arrow:
Hz..PİR ŞEYH ŞABANI VELİ HAZRETLERİ PİRLERİN PİRİ DÖRT BÜYÜK HALİFE ARASINDA GEÇMEKTEDİR.

Kastamonu, Taşköprü ilçesi ,Gökçeağaç Bucağı ( Han önü ilçesi )Çukurçayı köyünde babasız olarak doğdu.(1470 Fatih dönemi) 3 yaşında Annesini kaybetti. Anadan yetim, babadan öksüz kaldı. Taşköprülü hayır sever bir hanım tarafından evlad edinilerek okutuldu. İlk tahsilini ve hafızlığını Kastomonu’da, yüksek tahsilinide İstanbul’da yaptı.İkinci Bayezıd dönemi idi. Saray da dahil olmak üzere Halvetilik revaçtaydı. İstanbul’da ekseriye Fatih Medresesinde kaldı. Boş zamanlarında tekkeleri dolaştı, tasavvufa meraklıydı, nihayet müderrislik icazetini alarak Kastamonu’ya dönmek üzere yola çıktı.1498 yılında Bolu’da Hayreddin Tokadi Dergahı’na misafir oldu. Ne var ki, bu Halvetî Tekkesi Şaban Efendiyi derinden etkilemiş ve bu uğrak yerinde 12 sene kalıvermişti. Edeb ve kemalini tamamladı. Hilafet makamına yükseldi. Hayreddin Tokadî Hz’leri 1510 yılında icazetini yazıp Kastomonu’ya vazifeli olarak gönderdi.Kastamonu’da ilk zamanlar şehrin kuzeyinde Honsalar Camii’nde irşad vazifesini yürütürken çıkan bir yangın sonucu Hisarardı Semtinde Seyyid Yahya Şirvani Hz’nin halifesi olan ve 1459 yılında vefat eden Kastamonulu Seyyid Sünneti Hz’nin dergahına yerleşti. İrşad vazifesini buradan sürdürerek doğuyu ve batıyı aydınlatıp Halvetî yolunun Şabaniyye Kolunu inşaâ etti. Hz Pir; Nakşi, Kadiri, Halveti'yi cem edip birleştirerek, cehri ve hâfi olarak Şabaniyye'yi kurdu.Hz Pîr evlenmemişlerdir. Mürşidi İnsü Can, Mürşidüs Sakaleyn denmesi de insanlara ve cinlere Mürşid ve Pîr olmasındandır. Yetiştirdiği sayısız zattan 360 kişiye hilafet vermiştir. Bunlar dünyanın her tarafına Halvetîyye i Şabaniyyeyi götürmüşlerdir. Afrika, Mısır, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Makedonya’da günümüzde bile devam etmektedir4 mayıs 1569(H 976) yılında gün doğarken Âhirete irtihal etmişler, medrese yıllarından arkadaşı olan ve tarikatın İstanbul ayağını idare eden Süleymaniye vaizi Şeyh Muharrem Efendi cenazesini yıkamış ve namazını kıldırmışlardır.Türbesine Kethûda Ömer Bey başlamış Şeyh Ömer Fuadi Hz’leri 1614’de tamamlamıştır.Bu mübarek türbe günümüzde gece ve gündüz ziyaret mekanıdır. Pîr Hz ‘nin kerametleri çoktur, Asa Suyu diye bilinen Zemzem suyu kerameti Türbesinin avlusunda kaimdir.Şaban ı Veli Hz'leri Kastamonu’ya vazifeli olarak ilk geldiğinde Kastamonu’da meskun İsa Dede dervişlerine “Kemâl sahibi bir boyacı geliyor” yola çıkıp karşılayın buyurdu. Dervişler, Derbend-Suluk mevkiinde beklediler. Hz. Pîr onların yanına geldiğinde musafahalaştılar ama kendini gizleyerek bir şey söylemedi. Dervişler İsa Dede’ye bahsettikleri zatın gelmediğini söylediler. İsa Dede Hz Pîr’i boyacı diye tanıtmış sırrını açığa vurmamıştır. O’nun hali böyleydi. Hep gizlenirdi.Seyyid Yahya Şirvanî Hz 'lerinin halifelerinden Seyyid Ahmed Sünneti Hz'leri Hisarardı semtindeki dergahta bir çok kimseyi manevi olarak yetiştirdiği halde irşad postunda kimseyi bırakamadığı için üzülürdü. Böyle üzüntülü bir zamanında Hızır As.yanlarına gelerek “Ey Seyyid Ahmed üzülme bir süre sonra zamanın sahibi bir zat gelip makamınıza oturur. Dergâhınızda irşadı devam ettirir” buyurmuş. Gerçektende Seyyid Sünnetî Hz’den 40 küsur yıl sonra Hz Pîr onun yerinde gelip irşada başlamışlardır.Seyyid Sünnetî Hz’nin mübarek kabri caminin kıble tarafındadır. Şeyh Şaban’ı Veli Hz’nin Türbesi onun ayakları istikametinde olup elli altmış metre ileridedir. Bir keresinde sel gelip Seyyid Sünneti Hz’nin kabrini ayak ucundan yarıya kadar açtı. Görüldü ki Seyyid Sünneti Hz’nin mübarek cesedleri olduğu gibi duruyor ve ayakları toplanmış Hz Pîr’e saygıdan dolayı çekilmiş vaziyette. Bu hadiseyi Kastamonu halkı görmüş ve hâlâ konuşulmaktadır.Hz Pîr Şeyh Şaban’ı Velî Külliyesi ve Türbesi Kastamonu Hisarardı Mevkiinde ziyarete açıktır. Bu Külliyede kendisinden sonra gelen bir çok Postnişinler hazire içerisinde yer almakta olup, bu Camiyi ve Külliyeyi yaptıran Ömer Fuadî Hz'leri de burada bulunmaktadır. Ayrıca Ömer Fuadî Hz’i bir de menâkıb hazırlatıp Hz Pîr’i ve O’nun yolunu anlatmıştır. Şâbaniyye Kolunun Şubeleri: Karbaşiyye, Bekriye, Sümmâniyye, Feyziyye ve Çerkeşiyyedir.Altun Silsile


Altun silsile - Silsileyi Saâdet

Tarik ı Halvetiye i Şabaniye'ye ait;1-Hazreti Seyyidi Kâinat Muhammeden il Mustafa Sallâllahu Aleyhi Vesellem.


2-Hazreti Aliyyül Mürteza Radiyallahu Anhü.


3-İmamu Hasanu Hüseyin Radiyallahu Anhü.


4-Hasanül Basri Kaddesallahü Sirrahül Âlî


5-Habîbî Acemî Kuddîse Sirruh.


6-Eş Şeyh Hazreti Davudu Tâi Kuddise Sirruh.


7-Eş Şeyh Hazreti Mârufi Kerhî Kuddise Sirruh.


8-Eş Şeyh Hazreti Sırrı Sakatî Kuddise Sirruh.


9-Eş Şeyh Hazreti Cüneydil Bağdadî Kuddise Sirruh.


10-Eş Şeyh Hazreti Ahmedü Mümşad id Deynûrî Kuddise Sirruh.


11-Eş Şeyh Hazreti Muhammed üd-Deynûrî.


12-Eş Şeyh Hazreti Muhammed Bekrî Kuddise Sirruh.


13-Eş Şeyh Hazreti Vahyeddîn ü Gazî Kuddise Sirruh.


14-Eş Şeyh Hazreti Ömer ul Bekrî Kuddise Sirruh.


15-Hazreti Ebâ Necîb î Sühreverdi Kuddise Sirruh.


16-Hazreti Kutbuddin Ebheri Kuddise Sirruh.


17-Hazreti Rüknüddin Kuddise Sirruh.


18-Muhammedün Neccâşi Kuddise Sirruh.


19-Şehabeddin i Tebrizî Kuddise Sirruh.


20-Cemaleddin i Tebrîzî Kuddise Sirruh.


21-İbrahim iz zahid il Geylânî Kuddise Sirruh.


22-Sadeddin i Fergânî Kuddise Sirruh.


23-Âhî Muhammed il Halvetî.


24-Eş Şeyh Ömer u Pîr Halvetî Kuddise Sirruh.


25-Muhammed bin Nûr il Halvetî Kuddise Sirruh.


26-Âhi Emîrim Muhammed il Halvetî Kuddise Sirruh.


27-Hacı İzzeddin il Halvetî Kuddise Sirruh.


28-Sadreddini Hunyadî Kuddise Sirruh.


29-Seyyid Yahya Şirvânî Kuddise Sirruh.


30-Pîr Muhammed Erzincânî Kuddise Sirruh.


31-Cemaleddin Aksarayî el Halvetî Kuddise Sirruh.


32-Dede Ömer Aladdin i Habib Karamanî Kuddise Sirruh.


33-Muhammed Behauddîn î Erzincanî.


34-Eş Şeyh Hayreddîn î Tokadî.


35-Eş Şeyh Pîri Muazzam el Halvetî Hazreti Şabanı Velî.


36-Eş Şeyh Osman ul Kastamonî.


37-Hayreddini Kastamonî.


38-Abdulbaki İskilibî.


39-Muhyidini İskilibî.


40-Derviş Ömer ul Fuadî.


41-İsmail Çorumî.


42-Mustafa Çelebi Çorumî.


43-Aladdin i Karabaş Veli.


44-Nasuhî Muhammed Üsküdarî.


45-Abdullah Rüşdî.


46-Zaralı Hacı Muhammed Efendi.


47-Çerkeşli Pîri Sani Hacı Mustafa Efendi.


48-Ankaralı Tiridzade Hacı Hüseyin Efendi.


49-Yozgatlı Aziz Ahmed Hakkı Efendi.


50-Aziz Hüseyn ül Keşâbî.


51-Muhammed bin Haydar Baba.


52-Piri Sani Aziz Hacı Şeyh Mehmed Emin Efendi hazretleri Şebinkarahisarî Kuddise Sirruhul Âli.Not: Bu Silsileyi Şerif Küçük Tacı Şerifte yazılanların tercümesidir.


HALVETİYYENİN TEŞEKKÜLÜ


Halvetîlik, İslam Dünyasında ve Osmanlı’da en yaygın tasavvuf yolu olarak bilinir.Hazar Denizi’nin güney batısında bulunan Geylân bölgesindeki Lâhcan’da doğup büyüyen Siraceddin Ömer el Halvetî, İbrahim Zahid Geylâni’nin halifesi olarak Harizm’de irşad faliyetlerinde bulunan amcası Âhi Muhammed Halvetî’ye intisab etmiş, vefatından sonra onun yerine geçmiştir.1378 (H780) Ömer el Halvetî amcasından gördüğü ve benimsediği Halvet, yalnızlık, ilâhi aşk ve heyecan, zikri gizli yapması gibi özel halleri onların Halvetî ismiyle anılmasına sebep olmuştur. Ömer el Halvetî kırk defa üst üste erbain çıkarmış ve Halvetiyye’nin ilk pîri olmuştur.(vefatı 1349 h.750)Ömer el Halvetî Hoy, Mısır, Hicaz gibi bölgelerde vazifeli olarak bulunmuş, daha sonra Tebriz’e geçmiş ve irşad faaliyetlerine burada devam etmiştir. İbrahim Zahid Geylani’nin diğer halifesi Sadreddin Erdebîli’den Safeviyye, Safeviyye‘den Bayramiyye, Bayramiyye’den Celvetiyye doğmuştur. Ömer el Halvetî’den ise Halvetiyye yolu doğmuştur.Daha sonra Azerbaycan bölgesinde Yahya Şirvanî Hz nin Halvetiyye’yi yeniden inşası ile, Halveti yolu Peygamberimizden günümüze kadar aynı ile aktarılmış, Azerbeycan’dan Anadolu’ya geçmiş Anadolu’dan Balkanlar, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Sudan, Habeşistan ve Güney Asya’ya kadar yayılmıştır. Halvetiyye İslam dünyasının en yaygın tasavvuf yolu olmuştur.Halvetiyye, Anadolu ve İstanbul’a dört ana koldan girmiş ve her tarafa yayılmıştır. Birincisi Yahya Şirvani’nin halifelerinden Dede Ömer Ruşeni’nin kurduğu (vefatı 1487 h.892) Ruşeniyye kolu; Ruşeniyye’den Gülşeniyye ve Sezaiyye şubeleri doğmuştur. , İkincisi Cemâleddin Aksarayi el Halvetî’nin kurduğu (vefatı 1494 h. 899) Cemaliyye kolu; Şâbaniyye, Sünbüliyye, Nasuhiyye, İbrahimiyye, Assaliyye, Bahşiyye, Karabaşiyye, Çerkeşiyye şubeleri doğmuştur.Üçüncüsü Şemseddin Ahmed Marmaravi’nin kurduğu (vefatı 1504 h.910), Ahmediyye kolu; Cerrahiyye, Mısriyye, Ramazaniyye, Buhariyye, Raufiyye, Cihangiriyye, Sinaniyye, Uşşakiyye şubeleri doğmuştur. Dördüncüsü Şemseddin Ahmed Sivasi’nin kurduğu(vefatı 1597 h1006 ) Şemsiyye kolu. Bir de Cemaleddin İshak Karamani’nin kurduğu (vefatı 1527 h.933) Karamaniyye kolu vardır.Halvetîyye’de nefsin kötülüklerden arındırılması esastır.Bunun yolu dille, kalple, ruhla ve sırla yapılan zikirdir. Tasavvufta önem verilen az yeme, az uyuma, az konuşma, inziva, zikir, fikir, mürşide gönülden bağlılık, Halvetîliğin başlıca esaslarındandır. Müşahede mertebesine ulaşmak için mücahede şarttır.Ahmediyye Kolunun Mısriyye Şubesinin Kurucusu Niyazi Mısrî şiirlerinde,Muhyiddin Arabînin “Vahdeti Vücud” görüşünden etkilendiği görülür.Halvetî yolu genel olarak bu görüşü benimser ve destekler.Halvetîyye dünyada olduğu gibi Anadolu ve İstanbul’da da en yaygın tasavvuf yoludur. Görüldüğü üzere diğer bir çok büyük tasavvuf yolları ve kolları Halvetî den ayrılmıştır.1925’te Tekke ve Zaviye kanunu çıkmış ve resmi rakamlara göre İstanbul’da kapatılan tekke ve zaviyelerin dağılımı şöyledir. Halvetî 89 ,Nakşî 65, Kadirî 57, Rufai 35, Celvetî 22, Mevlevi 5, Şâzelî 3, tekkeleri var idi. Bu tesbitten anlaşılacağı üzere Halvetî diğerlerinden çok ve ağırlıkta idi.Zahirde ise ismi gibi gizli ve az bilinen bir yoldur.

Not.Alıntıdır.
bukalemun82
Yeni Üye
Yeni Üye
 
Mesajlar: 3
Kayıt: 09 May 2008, 23:00

Dön İslam Büyüklerimiz

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir