Aklinizi kiraya vermeyin!


Yüce Kitabımızın Tefsir İlgili Konuların Tartışıldığı Alanımız

Moderatörler: ucharfbesnokta, Ertugrul

Aklinizi kiraya vermeyin!

Mesajgönderen gulferi » 15 Eki 2008, 15:54“ALLAH, “Sizden önce geçmiş cin ve insan üm-metleriyle beraber ateşe girin.”der. Her ümmet gir-dikçe kendi yoldaşına lânet eder. Hepsi birbiri ardın-dan cehennemde toplanınca, sonrakiler, öncekiler için “Rabbimiz! Bizi sapıtanlar işte bunlardır, onlara ateş azabını kat kat ver." derler, ALLAH, "Hepsinin kat kattır, ama bilmezsiniz." der."(7 A'raf, 38)
Evet Rabbimiz buyuracak ki onlara: Haydi baka-lım girin cehenneme. Sizden önce insanlardan ve cin-lerden sizin gibi düşünen, sizin gibi inanan, sizin gibi yaşayan, sizinle beraber aynı günahları işleyen, aynı zulümleri irtikap edenlerle beraber girin cehenneme denilecek onlara. İnsanlığın yeryüzünde boy göster-diği Hz. Âdem (a.s.) döneminden sizin geberdiğiniz güne kadar cinlerden ve insanlardan ateşi boylayan-larla beraber siz de ateşe yuvarlanın denecek ve Hz. Âdem'den bu yana cinlerden ve insanlardan tüm müşrikler, tüm zâlimler, kendilerini ALLAH'a kulluk ma-kamından koparıp ALLAH'tan başkalarına kulluk orta-mında tutmaya çalışan tüm müşrik ve zâlimler, Al-lah'ın yasalarını beğenmeyerek, ALLAH'ın âyetlerini reddederek keyiflerince bir hayat yaşayan tüm müş-rikler, ALLAH'a iftira eden, ALLAH'ı ve ALLAH'ın âyetlerini yok farz ederek hevâ ve hevesleri istikâmetinde bir hayat yaşamaya çalışan tüm zâlimler cehennemde bir arada toplanacaklar.
Onlardan her bir ümmet, her bir grup oraya gir-dikçe, cehennemi boylayıp ateşle kucaklaştıkça ken-di kardeşini lanetleyecek, kendi arkadaşına lanet yağdıracak. Yâni dünyada aynı kategoride olanlar, dünyada aynı safta bulunan, aynı günahları işle-yen, aynı günah ve zulüm çukurlarına birlikte ba-tan, aynı naneleri birlikte yiyen, aynı zulümleri bir-likte gerçekleştiren günah arkadaşına lanetler yağ-dıracak.
Evet lanetleşecekler. “Sen yaptın! ALLAH belânı versin, sen teşvik ettin! Sen yönlendirdin! Keşke se-ni dinlemeseydim!”diye birbirlerini suçlayacaklar.
Evet ayrı ayrı her nesil için her kuşak için işledik-leri günahlardan dolayı iki kat ceza vardır. Çünkü birinci ceza kendilerinin işlediklerinden ötürü, ikin-ci ceza da kendilerinden sonraki nesillerin kendile-rini örnek alarak günah işlemiş olmalarından dolayıdır. Bundan dolayı selef olanlar yâni önce-kiler kendi yaptıkları günahlardan dolayı sorumlu olacakları gibi sonrakilere kötü örnek olmaların-dan dolayı da sorumlu olacaklardır.
Meselâ birisi zinanın, zina evinin ilk baniliğini ya-par, zina adına ilk çığırı açmışsa, veya futbol saha-larının yollarını, sinemanın, faizin, içkinin, kumarın yollarını gösterirse, bu konuda ilk çığırı açarsa kı-yamete kadar o yoldan gidecek tüm zinacıların, tüm faizcilerin, içkicilerin günahları onlarınkiler ek-silmeksizin bu ilk çığır açan kişiye yüklenecektir. Faizin, içkinin tanıtımını yapanlar da aynen bunun gibidir. Ya da barı, pavyonu evin içine taşıma adına video ve televizyon teminine yardımcı olanlar da onu seyredenlerin günahlarının bir mislini yükle-neceklerdir. Hattâ yeryüzünde ilk adam öldürme çı-ğırını açtığı için Hz. Âdem'in oğlu Kâbil kıyamete kadar adam öldürenlerin günahlarının bir mislini sırtına yüklenecektir.
Ama kim de iyi bir çığır açmışsa kıyamete kadar o yoldan giden insanların sevaplarının bir misli onun defterine yazılacaktır. İnsanların müslüman-laşması, insanların İslâm'a, Kur'an ve sünnete yö-nelmeleri adına kim bir çığır açarsa, kim bir adım atarsa bilelim ki, onlarda meydana gelen değişim-lerin sevaplarının bir misli o kişinin defterine yazı-lacaktır.
Evet insanlar hangi yolda çığır açmışlarsa, o çı-ğırdan gidenlerin sevap ya da günahları onları ilgi-lendirmektedir.
Demek ki insanın yaptıkları sadece kendisiyle sınırlı kalmamaktadır. Kafasında ve vücudunda ta-şıdığı virüsü kendisinden başka çocuklarına ve da-ha sonraki nesillere de aktarmaktadır. Dolayısıyla bu eyleme adalet gereği ceza ya da mükafatın tak-diri de ancak gelecek nesillere intikali ve yaptığı tesirlerle ancak hükme bağlanabilecektir
Sonrakiler, öncekilere diyecekler ki, yâni cehen-neme önce girip yerleşenlere sonradan gelenler di-yecekler ki, ya da mus'tazaflar müstekbirlere, tâbi olanlar tâbi olunanlara, ya da arkadan gidenler ön-derlerine diyecekler ki: Ya Rabbi! İşte bizi saptıranlar bunlardır! Bizi dosdoğru yoldan bunlar saptırdı. Bizi senin yolundan, senin kitabının yolundan, senin elçilerinin yolundan ve cennet yolundan saptırarak buraya kadar getirenler, işte bunlardır! Bizim yazımızı değiştirenler bunlardır. Biz bunlar yüzünden kitabımızı tanıyamadık! Bizim kılık kıyafetimizi bunlar değiştirdiler. Biz senin istediğin gibi giyinemedik! Bi-zim hukukumuzla bunlar oynadılar! Senin hukukunla amel edemedik! Bizim eğitimimizi bunlar bozdular, biz senin dinini öğrenemedik! Senin dinini, senin ha-yat programını bunlar ilga edip kendi yasalarını onun yerine ikâme ettiler, biz senin hayat tarzını yaşaya-madık! Bizi saptıranlar bunlardır! Eğer bu adamlar olmasaydı biz senin istediğin gibi yaşayacak ve şimdi bu cehenneme gelmeyecektik! Binaenaleyh ya Rab-bi bunlara azabın iki katını ver! diyecekler.
Evet kendilerine ALLAH'ın âyetlerini anlatmayan, kendilerini ALLAH'ın kitabıyla tanıştırmayan babala-rını, kocalarını, hocalarını, üstadlarını, komşularını, liderlerini arayacak insanlar onları ayaklarının altına almak için. Kendilerine kötü çığırlar açan, kendile-rine kötü miraslar bırakan ve böylece kendilerinin şirke düşüp cehenneme yuvarlanmalarına sebep olan öncülerini önderlerini arayacak insanlar. Cehen-neme yuvarlanmak üzere gittikleri kötü çığırı açıp on-lara miras bırakanları arayacaklar.
Yâni eğer bizim sapıklığımız bizden öncekilerin bi-ze bıraktıkları bozuk miras yüzündense, hep bundan şikâyet ediyorsak, peki o zaman söyleyin biz, bizden sonrakilere ne bırakıyoruz? Nasıl bir miras bırakı-yoruz çocuklarımıza. Bizler şu anda bizden sonra ya-şayacak çocuklarımıza nasıl bir yol bırakıyoruz? Ar-kamıza bıraktığımız yol, çoluk çocuğumuza bıraktı-ğımız usul, onlara gösterdiğimiz din, onlara örnekle-diğimiz kulluk, çevremize ulaştırdığımız teklifler aca-ba yarın karşımıza nasıl bir sonuç çıkaracak? Acaba bizim arkamızdan gelenler de ya Rabbi bizi bunlar saptırdı. Bize öyle bir yol, öyle bir din bıraktılar ki biz de onu gerçek yol zannettik. Onu gerçek din zannet-tik. Bize öyle bir hayat anlayışı, öyle bir mal anlayışı, öyle bir kazanma - harcama anlayışı, öyle bir gece ha-yatı, öyle bir gündüz hayatı örneklediler ki biz de onu gerçek bir hayat zannettik. Bizi başkası değil bunlar saptırdı ya Rabbi demeyecekler mi acaba? Çocuk-larımızdan torunlarımızdan bu şikâyetlerle bu lanet-lerle karşılaşmayacak mıyız acaba? Bu âyetler ışığın-da ALLAH için kendimizi sorgulamak zorundayız.

Ali Küçük...
Rahmetinden Bir Damla Bizede Ayır YaRAB...
gulferi
Forum Sorumlusu
Forum Sorumlusu
 
Mesajlar: 2326
Kayıt: 20 Eki 2007, 23:00
Konum: GAZİANTEP

Reklam

Re: Aklinizi kiraya vermeyin!

Mesajgönderen inci » 15 Eki 2008, 16:56

" Ama kim de iyi bir çığır açmışsa kıyamete kadar o yoldan giden insanların sevaplarının bir misli onun defterine yazılacaktır"

İslamiyaşam'ın açılmasında emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Sizin vesilenizle bizler birşeyler öğreniyoruz ve paylaşıyoruz.
Rabbim yolunda ayırmasın inşaallah. Allah'ın selamı üzerinize olsun.
 Bizim yolumuz, incinmemek ve incitmemek yoludur!..
inci
Forum Sorumlusu
Forum Sorumlusu
 
Mesajlar: 1056
Kayıt: 29 May 2008, 23:00


Dön Kur'an Tefsiri

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir