Giyim Ve Kıyafet İle İlgili HadislerHadis No: 5220

Ravi: Muhammed İbnu Rükane

Tanım: Babası (ra)’ndan anlatıyor: “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 24, (4078); Tirmizi, Libas 47, (1785)


Hadis No: 5221

Ravi: Ebu’l-Müleyh

Tanım: Babası (ra)’ndan anlatıyor: “Resulullah (sav): “Sarık sarın da ilminiz ziyadeleşsin!” buyurdular. Ravi devamla der ki: “Hz. Ali (ra) da: “Sarıklar Arapların taçlarıdır” buyurdular. [Hadis, Teysir’de Ebu Davud’a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut delildir. Camiu’s-Sağir (1,555)’de mevcuttur.]

Kaynak:


Hadis No: 5222

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı.

Kaynak: Tirmizi, Libas 12, (1736)


Hadis No: 5223

Ravi: Abdurrahman İbnu Avf

Tanım: Resulullah (sav) bana bir sarık sardı, onu önümden ve arkamdan birkaç parmak sarkıttı.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 24, (4079)


Hadis No: 5224

Ravi: Amr İbnu Hureys

Tanım: Resulullah (sav)’ı gördüm, üzerinde siyah bir sarık vardı, iki ucunu omuzunun arasından sarkıtmıştı.

Kaynak: Müslim, Hacc 453, (1359); Ebu Davud, Libas 24, (4077); Nesai, Zinet 109, (8, 211)


Hadis No: 5225

Ravi: Ebu Kebşe el-Enmari

Tanım: Resulullah (sav)’ın ashabının kalansuveleri geniş idi.

Kaynak: Tirmizi, Libas 40, (1783)


Hadis No: 5226

Ravi: Esma Bintu Yezid İbni’s-Seken

Tanım: Resulullah (sav)’ın gömleğinin kolu bileğe kadardı.

Kaynak: Tirmizi, Libas 28, (1765); Ebu Davud, Libas 3, (4027)


Hadis No: 5227

Ravi: Ala İbn Abdirrahman

Tanım: Babasından naklediyor: “Ebu Said (ra)’e izar hakkında sordum. Dedi ki: “Tam bilene düştün! Resulullah (sav) şöyle demişti: “Mü’minin izarı bacağın yarısına kadar uzanmalıdır. Burası ile topuklar arasında olmasının da bir günahı yok. Ama topuktan aşağı inen kısım ateştedir. Kim de, gururla izarını (yerde) sürürse kıyamet günü Allah ona (rahmet) nazarı ile bakmaz.” [Ebu Davud’un rivayetinde “kıyamet günü” ibaresi mevcut değildir.]

Kaynak: Muvatta, Libas 12, (2, 914, 915); Ebu Davud, Libas 30, (4093); İbnu Mace, Libas 7, (3573)


Hadis No: 5228

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) izar hakkında ne söylemişse o, kamis hakkında da muteberdir.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 30, (4095)


Hadis No: 5229

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav): “Allah, elbisesini kibirle sürüyene bakmaz” buyurmuştur. Hz. Ebu Bekr (ra): “Ey Allah’ın Resulü! İzarım salık durumda, dikkat etmezsem sürünüyor” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Sen, bunu kibirle yapanlardan değilsin!” cevabını verdi.”

Kaynak: Buhari, Libas 5, 1, 2, Fezauli Ashab 5, Edeb 55; Müslim, Libas 45, (2085); Ebu Davud, Libas 28, (408


Hadis No: 5230

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav): “Kim elbisesini gururla yerde sürürse, kıyamet günü Allah ona (rahmet nazarıyla) bakmaz!” buyurmuştu. Ümmü Seleme atılarak: “Öyleyse kadınlar zeyllerini ne yapacaklar?” diye sordu. “Bir karış salarlar!” buyurdu. Ümmü Seleme: “Bu taktirde ayakları açılır!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Öyleyse bir zira’ salsınlar bunu daha da artırmasınlar!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Libas 9, (1731); Nesai, Zinet 106, (8, 209); Ebu Davud, Libas 40, (4119)


Hadis No: 5231

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav)’ı bir örtü ile ihtiba etmiş gördüm. Örtünün saçağı ayaklarının üzerine dökülmüştü.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 23, (4075)


Hadis No: 5232

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav), samma sarınmasını ve tek bir giysi içerisinde ihtiba oturuşunu yasakladı.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 25, (4081); Tirmizi, Edeb 20, (2768); Nesai, Zinet 18, (8, 210)


Hadis No: 5233

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav), şu iki çeşit giyinmekten men etti: “Samma sarınması ki bu, üzerinde bir başka giysi olmadığı halde giysisini omuzuna koyup bir yarısını açık bırakması ve namazda iki elini de sarmasıdır. Diğer giyinme de, fercini örtecek kadar olmayan tek giysisi içinde ihtiba tarzında oturmasıdır.”

Kaynak: Buhari, Libas 20, 21, Büyu 62, 63, Salat 10, Mevakit 30, 31, Savm 67; Müslim, Büyu 2, (1511); Muvatt


Hadis No: 5234

Ravi: Ümmü Seleme

Tanım: Cenab-ı Hakkın şu (mealdeki) kavl-i şerifleri indiği zaman, “Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin hanımlarına söyle. Evlerinden çıktıklarında dış örtülerini üzerlerine alsınlar.”(Ahzab 59) Ensar kadınları başlarında (siyah) örtüden kargalar taşıyor oldukları halde dışarı çıkarlardı.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 32, (4101)


Hadis No: 5235

Ravi: Aişe

Tanım: Esma Bintu Ebi Bekr (ra), üzerinde ince bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)’ın huzuruna girmişti. Aleyhissalatu vesselam, ondan yönünü ters istikamete çevirdi ve: “Ey Esma! Kadın hayız yaşına girdi mi ondan sadece şunun ve şunun dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir!” dedi ve yüzü ile ellerini işaret etti.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 34, (4104)


Hadis No: 5236

Ravi: Dihye el-Kelbi

Tanım: Resulullah (sav)’a (Mısır’dan), (beyaz renkli ve ince olan) kubati kumaşlar getirilmişti. Bana ondan bir kupon verdi ve: “Bunu ikiye böl, bir parçayı kendine kamis yap, diğerini hanımına ver. Bununla kendine burgu yapsın!” buyurdular. (Ayrılmak üzere Dihye) geri dönünce: “Hanımına söyle, bunun altına bir astar koysun da bedenini vasfetmesin!” buyurdular.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 39, (4116)


Hadis No: 5237

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Ümmü Seleme (ra), evinde iken de cilbabesini (başörtüsünü) fazilet ümidiyle üzerinden hiç çıkarmazdı.” [Rezin tahric etti.]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 5238

Ravi:

Tanım: İmam Malik rahimehullah’a ulaştığına göre, Abdullah İbnu Ömer’in bir cariyesi vardı. Hz. Ömer onu, hürlerin kıyafetine bürünmüş vaziyette görünce bu davranışını normal karşılamayıp müdahale etti. Kızı Hafsa’nın yanına girip: “Oğlan kardeşinin cariyesini halkın içine karışmış görmedin mi, hürlerin kıyafetine bürünmüş değil mi?” dedi ve Hz. Ömer bu hali hoş karşılamadı.

Kaynak: Muvatta, İsti’zan 44, (2, (981)


Hadis No: 5239

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz ayakkabı giyince sağdan başlasın, çıkarırken de soldan başlasın [ya ikisini birlikte giysin, ya ikisini birlikte çıkarsın.]”

Kaynak: Müslim, Libas 67, (2097)


Hadis No: 5240

Ravi:

Tanım: Bir rivayette de: “Sakın kimse tek ayakkabı ile yürümesin, ya ikisini de çıkarsın, yahut ikisini de giyinsin” buyrulmuştur.

Kaynak: Buhari, Libas 39; Müslim, Libas 68, (2097); Muvatta, Libas 14, 15, (2, 916); Ebu Davud, Libas 44, (4


Hadis No: 5241

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) ayakkabı giymede, başını taramada, temizlikte ve bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Kaynak: Buhari, Salat 47, Vudu 31, Et’ime 5, Libas 38, 77; Müslim, Taharet 67, (268); Ebu Davud, Libas 44, (


Hadis No: 5242

Ravi: Ebu Hureyre ve Hz. Enes

Tanım: Resulullah (sav) kişinin ayakta giyinmesini yasakladı. [Bu hadisi Ebu Davud Hz. Cabir (ra)’den rivayet etti]

Kaynak: Tirmizi, Libas 35, (1776, 1777); Ebu Davud, Libas 44, (4135)


Hadis No: 5243

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Kişi oturduğu zaman, ayakkabılarını çıkarıp (sol) yanına koyması sünnettir.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 44, (4138), Salat 89, (648)


Hadis No: 5244

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav), katıldığımız bir gazvede buyurdular ki: “Ayakkabıları çoğaltın. Çünkü kişi ayakkabı giydiği müddetçe binmeye devam eder.”

Kaynak: Müslim, Libas 66, (2096); Ebu Davud, Libas 44, (4133)


Hadis No: 5245

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav)’ı sebtiyye ayakkabısı giyerken gördüm. Sebtiyye ayakkabısı, üzerinde hiç tüy bulunmayan ayakkabıdır. Aleyhissalatu vesselam bu ayakkabı içinde abdest alıyordu. Ben bu ayakkabıyı giymeyi severim.

Kaynak: Nesai, Taharet 95, (1, 80), Zinet 67, (7, 186)


Hadis No: 5246

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav)’ın ayakkabısında parmak arasına geçen atkısı vardı.

Kaynak: Buhari, Libas 41; Ebu Davud, Libas 44, (4134); Tirmizi, Libas 33, (1773, 1774); Nesai, Zinet 117, (8


Hadis No: 5247

Ravi: İbnu Ebi Müleyke

Tanım: Hz. Aişe (ra)’ye: “Kadın (erkeğe mahsus) ayakkabı giyer mi?” diye sorulmuştu: “Resulullah (sav) kadınlardan erkekleşenlere lanet etti!” diye cevap verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 31, (4099)


Hadis No: 5248

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sav) kadın elbisesini giyen erkeğe ve erkek elbisesini giyen kadına lanet etti.

Kaynak: Ebu Davud, Libas 31, (4098)


Hadis No: 5249

Ravi: Muaz İbnu Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim muktedir olduğu halde tevazu maksadıyla (Allah için) (kıymetli) elbise giymeyi terkederse, Allah kıyamet günü, onu mahlukatın başları üstüne çağırır ve dilediği iman elbisesini giymekte onu muhayyer bırakır.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 40, (2483)


Hadis No: 5250

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim şöhret elbisesi giyerse Allah ona zillet elbisesi giydirir.” Bir rivayette de şöyle denmiştir: “…Kıyamet günü Allah ona onun aynısını giydirir, sonra içinde ateşi tutuşturur.”

Kaynak: Ebu Davud, Libas 5, (4029), 4030)


Hadis No: 5251

Ravi: Ebu’l Ahvas

Tanım: Babasından naklen diyor ki: “Üzerimde adi bir elbise olduğu halde Resulullah (sav)’ın yanına gelmiştim. Bana: “Senin malın yok mu?” diye sordu. “Evet var!” cevabıma: “Hangi çeşit maldan?” sorusunu yöneltti. “Her çeşit maldan Allah bana vermiştir [deve, sığır, davar, at, köle, hepsinden var]” demem üzerine: “Öyleyse Allah Teala hazretleri sana bir mal verdiği vakit Allah’ın verdiği bu nimetin eseri ve fazileti senin üzerinde görülmelidir!” buyurdular.

Kaynak: Nesai, Zinet 83, (8,196)


Hadis No: 5252

Ravi: Muhammed İbnu Yahya İbnu Hibban

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden biri bolluğa erince iş elbisesinden başka bir de cum’a elbisesi edinirse üzerine (bir vebal) yoktur.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 219, (1078); İbnu Mace, İkametu’s-Salat 82, (1095)


Hadis No: 5253

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav), bize binek hayvanlarımızı güden bir adamımızı gördü. Üzerinde eskimiş (çizgili) iki parçalı giysi vardı. “Onun bu eskilerden başka giyeceği yok mu?” buyurdular. “Evet var” dedim. “Çamaşır torbasında iki giysisi daha var, ben onları giydirmiştim.” “Öyleyse çağır onu da, bunları giysin!” emrettiler. (Çağırdım, emr-i Nebeviyi söyledim, o da onları giyindi. Geri gitmek üzere dönünce, Aleyhissalatu vesselam: “Nesi var (da bu yenileri giymiyor?) Allah boynunu vurasıca! Bu daha hoş değil mi?” buyurdular. Adam bu sözü işitti ve: “Allah yolunda mı (boynum vurulsun) ey Allah’ın Resulü?” dedi. “Evet” buyurdular, “Allah yolunda.” Adam Allah yolunda öldürüldü.

Kaynak: Muvatta, Libas 1, (2, 910)


Hadis No: 5254

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah sa) şu iki kıyafeti yasakladı: Çok yüksek kıyafet, çok düşük kıyafet. [Rezin tahriç etmiştir.]

Kaynak: Rezin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*