Hususi Salavatların Fazileti İle İlgili Hadisler

Hadis No: 4624

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Beş vakit namaz, bir cuma namazı diğer cuma namazına, bir Ramazan diğer Ramazana hep kefarettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe aralarındaki günahları affettirirler.”

Kaynak: Müslim, Taharet 14, (223); Tirmizi, Salat 160, (214)


Hadis No: 4625

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sabah namazını (cemaatle) kılan, Allah’ın garantisi altındadır. Sakın Allah, (ona verdiği garantisi sebebiyle) size bir ceza vermesin.” [Rezin şunu ilave etti: “Kim bu garantiyi talep ederse onu elde eder ve bir daha da kaçırmaz.”]

Kaynak: Tirmizi, Fiten 6, (2165)


Hadis No: 4626

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Gece ve gündüzde bir kısım melekler nöbetleşe aranızda bulunurlar. Bunlar sabah namazı ile ikindi namazında toplanırlar. Sonra sizi geceleyin takip eden melekler (hesabınızı vermek üzere huzur-u ilahiye) yükselir. Sizi çok iyi bilen Allah, bu meleklere sorar: “Kullarımı nasıl bıraktınız?” “Biz onları namaz kılıyorlarken bıraktık, biz onlara namaz kılarlarken vardık!” derler.”

Kaynak: Buhari, Mevakitu’s-Salat 16, Bed’ü’l-Halk 6, Tevhid 23, 33; Müslim, Mesacid 210, (632); Muvatta, Kas


Hadis No: 4627

Ravi: Ammare İbnu Rueybe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Güneşin doğmasından ve batmasından önce namaz kılan hiç kimse ateşe girmeyecektir. -Burada sabah ve ikindi namazları kastedilir.-”

Kaynak: Müslim, Mesacid 213, (634); Ebu Davud, Salat 9, (427); Nesai, Salat 21, (1, 241)


Hadis No: 4628

Ravi: Muaz İbnu Enes el-Cüheni

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim sabah namazından çıkınca, iki rekatlik kuşluk namazını kılıncaya kadar hayırdan başka bir şey söylemeden namaz kıldığı yerde oturur beklerse, Allah onun günahlarını, denizin köpüğü kadar çok da olsa bağışlar.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 301, (1287)


Hadis No: 4629

Ravi: Ümmü Habibe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim hergün farzlar dışında on iki rekat (nafile) kılarsa Allah onun için cennette mutlaka bir ev inşa eder.” Ümmü Habibe der ki: “Bunu Resulullah (sav)’dan işittiğim günden beri bu namazları terketmedim.”

Kaynak: Müslim, Müsafirin 103, (728); Ebu Davud, Salat 290, (1250); Tirmizi, Salat 306, (415); Nesai, Kıyamu


Hadis No: 4630

Ravi: Zeyd İbnu Halid

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim güzelce abdest alır, sonra da iki rek’at namaz kılar ve namazında gaflete yer vermezse Allah, (seğairden olan) geçmiş günahlarını mağfiret buyurur.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 162, (905)


Hadis No: 4631

Ravi: Said İbnu’l-Müseyyeb

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar.”

Kaynak: Muvatta, Salatu’l-Cema’a 6, (1, 130)


Hadis No: 4632

Ravi: Zeyd İbnu Sabit

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişinin evindeki namazı, benim şu mescidimde kılacağı namazdan efdaldir; tabii ki farzlar hariç.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 205, (1044), 340, (1447); Tirmizi, Salat 331, (450); Muvatta, Salatu’l-Cema’a 4, (1


Hadis No: 4633

Ravi: Abdülvahid İbni Ziyad

Tanım: Abdülvahid İbni Ziyad merhum, merfu olarak şunu rivayet etmiştir: “Kişinin çölde kılacağı namazı, tamamladığı takdirde cemaatle kılacağı namazdan efdaldir.” [Rezin tahric etmiştir. Hadis, Ebu Davud’da gelmiştir, (Salat 49, (560)]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 4634

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Cemaatle kılınan namaz münferid kılınan namazdan yirmi yedi derece üstündür.” -“Yirmi beş derece” diye de rivayet edildi.-”

Kaynak: Buhari, Ezan 30, 31; Müslim, Mesacid 249, (650); Muvatta, Cema’a 1; Tirmizi, Salat 161, (215); Nesai


Hadis No: 4635

Ravi: Ebu’d-Derda

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Köyde olsun, kırda olsun üç kişi olur da orada cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara galebe çalmış demektir. Size cemaatle namaz kılmanızı tavsiye ederim.” [Rezin şu ziyadede bulunmuştur: “Zira insanın kurdu şeytandır. Onu yalnız yakaladı mı yer.”]

Kaynak: Ebu Davud, Salat 47, (547); Nesai, İmamet 48, (2,106)


Hadis No: 4636

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav), namazı kılıp bitirdikten sonra bir adam gelip namaza durdu, Resulullah (sav): “Şununla namaza durup ticaret yapacak kimse yok mu?” buyurdular. Bunun üzerine bir adam kalkıp onunla (ona uyarak) namaz kıldı.

Kaynak: Tirmizi, Salat 164, (220); Ebu Davud, Salat 56, (574)


Hadis No: 4637

Ravi: Osman

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir.”

Kaynak: Müslim, Mesacid 260, (5656); Muvatta, Cema’at 7, (1, 132); Ebu Davud, Salat 18, (565); Tirmizi, Sala


Hadis No: 4638

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim kırk gün, iftitah tekbirim kaçırmadan cemaatle namaz kılarsa, kendisine iki beraet yazılır; ateşten beraet, nifaktan beraet.

Kaynak: Tirmizi, Salat 178, (241)


Hadis No: 4639

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İmam zamin, müezzin de mü’temendir. Allahım, imamları irşad et, müezzinlere de mağfiret buyur.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 32, (617); Tirmizi, Salat 153, (207)


Hadis No: 4640

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kişinin cemaatle kıldığı namaz, evinde ve işyerinde kıldığı namazından yirmi beş kat daha sevablıdır. Çünkü, güzelce abdest alır, mescide gider. Bu gidişte gayesi sadece ve sadece namazdır. Her adım atışında bir derece yükseltilir, günahından da biri dökülür. Namazını kılınca, namazgahında kıldığı müddetçe melekler ona mağfiret duasında bulunur ve: “Allahım ona mağfiret et, Allahım ona rahmet et, Allahım onun tevbesini kabul et” derler. Bu kimseye, orada eza vermedikçe, hadeste bulunmadıkça böyle devam eder.” Ebu Hüreyre (ra)’ye: “Hadeste bulunması ne demek?” diye sorulmuştu: “Sesli veya sessiz yel bırakmadıkça!” diye açıkladı. “Sizden biri, namazı beklediği müddetçe namazdadır.”

Kaynak: Buhari, Ezan 30, Salat 87, Büyu 49; Müslim, Mesacid 246, (649); Muvatta, Taharet 33, (1, 33); Ebu Da


Hadis No: 4641

Ravi: Said İbnu’l-Müseyyeb

Tanım: Ensardan biri ölmek üzere idi. Dedi ki: “Size bir hadis rivayet edeceğim. Bunun da sadece sevap ümidiyle yapacağım. Resulullah (sav)’ı işittim, şöyle buyurmuştu: “Biriniz abdest alır ve abdestini güzel yapar sonra da namaza giderse, sağ adımını her atışta, bu adım sebebiyle Allah mutlaka ona bir sevap yazar; sol adımını attıkça da her seferinde mutlaka bir günahını döker. -Öyleyse (mescide) yaklaşsın veya uzaklaşsın- mescide gelir ve cemaatle namazını kılarsa mağfirete mazhar olur. Mescide geldiğinde namazın birkaç rek’ati kılınmış, birkaç rek’ati kalmış ise yetiştiğini cemaatle kılıp, kaçırdıklarını da tamamlamışsa, keza mağfirete mazhar olur. Eğer mescide geldiğinde namazı kılınmış bulur ve tek başına tamamlarsa yine mağfirete mazhar olur.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 51, (563)


Hadis No: 4642

Ravi: Ebu Ümame

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa, onun ecri, tıpkı ihrama girmiş hacının ecri gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkar ve sırf bu maksadla yorulursa onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. Namaz kıldıktan sonra araya lağv (dünyevî kelam) sokmadan kılınan ikinci namaz, İlliyyin (denen cennetin yüce makamın)da yazılıdır.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 49, (558)


Hadis No: 4643

Ravi: Enes

Tanım: Beni Selime yurtlarını bırakarak Mescid-i Nebeviye yakın bir yere gelip yerleşmek istediler. (Durumdan haberdar olan) Resulullah (sav): “(Yürüdüğünüz zamanki) adımların sevabını hesaba katmıyor musunuz?” dedi. Bunun üzerine yerlerinde kaldılar.

Kaynak: Buhari, Fezailu’l-Medine 11, Ezan 33


Hadis No: 4644

Ravi: Büreyde

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Karanlıkta mescide gidenlere kıyamet günü tam bir nura kavuşacaklarını müjdele!”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 50, (561); Tirmizi, Salat 165, (223)