İftarda Ta’cil İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3178

Ravi: Sehl İbnu Sa’d

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar iftarda ta’cile yer verdikleri müddetçe hayır üzere devam ederler.”

Kaynak: Buhari, Savm 45; Müslim, Sıyam 48, (1098); Muvatta, Sıyam 6, (1, 288); Tirmizi, Savm 13, (699)


Hadis No: 3179

Ravi: Abdulkerim İbnu Ebi’l-Muharik

Tanım: Nübüvvet (peygamberlik) amellerinden biri de iftarın ta’cili (öne alınması), sahurun da te’hir edilmesidir.

Kaynak: Muvatta, Kasru’s-Salat 46, (1, 158)


Hadis No: 3180

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav), namaz kılmazdan önce birkaç taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Eğer kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su yudumlardı.

Kaynak: Ebu Davud, Savm 22, (2556); Tirmizi, Savm 10, (694)


Hadis No: 3181

Ravi: Mu’az İbnu Zühre

Tanım: Bana ulaştı ki, Resulullah (sav), iftar ettiği zaman şu duayı okurdu; “Allahümme leke sumtü ve ala rızkike eftartü. (Ey Allahım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum)”

Kaynak: Ebu Davud, Savm 22, (2358)


Hadis No: 3182

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Mervan İbnu Salim, Hz. İbnu Ömer (ra)’den naklediyor: “Resulullah (sav) orucunu açınca şöyle derdi: “Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallahu Teala sevap kesinleşti.” (Rezin, duanın baş kısmma “Elhamdülillah” kelimesini ziyade etti)

Kaynak: Ebu Davud, Savm 22, (2357)


Hadis No: 3183

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sav) Ramazan ayının sonunda oruçları vasletti (yani hiç bozmadan birkaç gün ard arda devam ettirdi). Onunla birlikte halk da vasletti. Durum Resulullah’a ulaşınca: “Eğer Ramazan ayı bizim için uzatılsaydı biz onu öyle bir vaslederdik ki derine dalanlar (aşırılar) bundan (aşırılıklarından) vazgeçmek zorunda kalırlardı. Ben sizin gibi değilim. Ben gölgelenirim, Rabbim bana hem yedirir hem de içirir.

Kaynak: Buhari, Savm 48, Temenni 9; Müslim, Savm 57-60, (1103-1106); Tirmizi, Savm 62, (778)


Hadis No: 3184

Ravi: Ebu Bekr İbnu Abdirrahman

Tanım: Ebu Bekr İbnu Abdirrahman’ın anlattığına göre, babası, Mervan’a “Hz. Aişe ve Ümmü Seleme (ra)’nin kendisine şunu haber verdiklerini söylemiştir: “Resulullah (sav) Ramazan ayında, rüya sebebiyle olmaksızın cünüb olarak fecir vaktine ulaştığı olurdu da, kalkıp yıkanır ve orucunu tutardı.

Kaynak: Buhari, Savm 22, 25; Müslim, Sıyam 76, (1109); Muvatta, Sıyam 12, (1, 291); Ebu Davud, Savm 36, (238


Hadis No: 3185

Ravi: Amir İbnu Rebi’a

Tanım: Ben Resulullah (sav)’ı oruçlu iken misvaklandığını sayamayacağım kadar çok gördüm. (Buhari’nin rivayeti muallaktır)

Kaynak: Buhari, Savm 27; Ebu Davud, Savm 26, (2364); Tirmizi, Savm 29, (725)


Hadis No: 3186

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Oruçlu, günün başında ve sonunda misvak kullanır.

Kaynak: Buhari, Savm 25 (bab başlığında kaydetmiştir)


Hadis No: 3187

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim yalanı ve onurda ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.”

Kaynak: Buhari, Savm 8, Edeb 51; Ebu Davud, Savm 25, (2326); Tirmizi, Savm 16, (707)


Hadis No: 3188

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz yemeğe davet edilince oruçlu ise; “Ben oruçluyum” desin.”

Kaynak: Müslim, Sıyam 159, (1150); Ebu Davud, Savm 76, (2461); Tirmizi, Savm 64, (780, 781); İbnu Mace, Sıya


Hadis No: 3189

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe (nafile) oruç tutmasın.” (Tirmizi, hadis için; “Münkerdir, Hişam İbnu Urve dışında sika biri tarafından rivayet edildiğini görmedik” der)

Kaynak: Tirmizi, Savm 70, (789)


Hadis No: 3190

Ravi: Ümmü Ammare Bintu Ka’b

Tanım: Resulullah (sav) yanına girmiştir. Ammire yemek ikram edince, Aleyhissalatu vesselam: “Sen de ye!” demiş, kadın: “Ben oruç tutuyorum” deyince Resulullah şöyle buyurmuştur: “Oruçlu kimse, başkasına ikramda bulunur ve yemeğinden başkaları yerse, onlar yedikleri müddetçe melaike aleyhimüsselam oruçluyu rahmet duasında bulunurlar.” Bir başka rivayette şöyle denmiştir: “Oruçlunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olurlarsa, melekler oruçluya rahmet okurlar.”

Kaynak: Tirmizi, Savm 67, (784, 785, 786)


Hadis No: 3191

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kadın, kocası varken izin almadan (nafile) oruç tutmasın.” (Ebu Davud’un rivayetinde, “Ramazan dışında” ziyadesi vardır.)

Kaynak: Buhari, Nikah 84, 86; Müslim, Zekat 84, (1026); Ebu Davud, Savm 74, (2485); Tirmizi, Savm 65, (782)