Küsüşmek İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3412

Ravi: Ebu Eyyüb

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir müslümana, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Yani, bunlar karşılaşırlar da her biri diğerinden yüz çevirir. Bu ikisinden hayırlı olanı, birinci olarak selam verendir.”

Kaynak: Buhari, Edeb 62, İsti’zan 9; Müslim, Birr 25, (2560); Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 13, (2,906, 907); Ebu Da


Hadis No: 3413

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir mü’minin diğer bir mü’mine üç günden fazla küsmesi helal olmaz. Üzerinden üç gün geçince, ona kavuşup selam versin. Eğer o selama mukabele öderse ecirde her ikisi de ortaktır. Mukabele etmezse günah onda kalmıştır.” (Bir diğer rivayette şöyle buyrulmuştur: “Kim üç günden fazla küs kalır ve ölürse cehenneme girer.”)

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 55, (4912,4914)


Hadis No: 3414

Ravi: Ebu Hıraş es-Sülemi

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim kardeşine bir yıl küserse, bu tıpkı kanını dökmek gibidir.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 55, (4915)


Hadis No: 3415

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ameller her perşembe ve pazartesi günü arzedilir. Aziz ve Celil olan Allah o gün, Allah’a hiçbir şirk koşmayan kulun günahını affeder. Bundan sadece kardeşiyle arasında düşmanlık olanı istisna eder, (onu affetmez) ve der ki: “Bu ikisini barışıncaya kadar terkedin.”

Kaynak: Müslim, Birr 36, (2565); Muvatta, Hüsnü’l-Hulk 17, (2, 908); Ebu Davud, Edeb 55, (4916); Tirmizi, Bi


Hadis No: 3416

Ravi: Aişe

Tanım: Safiyye Bintu Huyeyy’in devesi hastalandı. Zeyneb Bintu Cahş’ın yanında fazla deve vardı. Resulullah (sav) ona: “Safiyye’ye bir deve ver!” buyurdu. Zeyneb: “Ben bu yahudi kızına deve mi verecek mişim?” diyerek (red cevabı verdi). Resulullah (sav) ona kızıp, Zilhicce ve Muharrem ayları ile Safer ayının bir kısmı boyunca küstü.

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 4, (4602)