Mekkenin Fazileti İle İlgili HadislerHadis No: 4563

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Resulullah (sav): “Şurası muhakkak ki, (yeryüzündeki) ilk ev, mübarek olsun ve içinde namaz kılınsın diye Mekke’de inşa edilen Ka’be’dir” buyurdular. Ben: “Sonra hangisi?” diye sordum. “Mescid’i Aksa” buyurdular. Ben: “İkisi arasında ne kadar fark var?” dedim. “Kırk yıl!” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Enbiya 8, 40; Müslim, Mesacid 2, (520); Nesai, Mesacid 3, (2, 32)


Hadis No: 4564

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Haceru’l-Esved, cennetten indi. İndiği vakit sütten beyazdı. Onu insanların günahları kararttı.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc, 40, (877)


Hadis No: 4565

Ravi: İbnu Amr İbnu’l-As

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Rükn ve makam iki cennet yakutu idiler, Allah onların nurlarını aldı. Eğer onların nurlarını almamış olsaydı, o ikisi mağrible maşrık arasını aydınlatırdı.”

Kaynak: Tirmizi, Hacc 49, (878)


Hadis No: 4566

Ravi: el-Hudri

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bu Beyt’e Ye’cüc ve Me’cüc’den sonra da hacc yapılacak umre icra edilecek.”

Kaynak: Buhari, Hacc 47


Hadis No: 4567

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Vallahi Meryem oğlu (Hz. İsa aleyhisselam), Feccu’r-Ravha nam mevkide, hacc yapmak veya umre yapmak yahut da her ikisini de yapmak için telbiye getirecektir.”

Kaynak: Müslim, Hacc 216, (1252)


Hadis No: 4568

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ka’be’ye karşı bir ordu, saldırı tertipleyecek. Yerin bir çölüne geldikleri vakit en öndekileri de en sondakileri de (tamamiyle) yere batıracak!” Ben söze girip: “Ey Allah’ın Resulü, onların içerisinde çarşı-pazar (ehli) olanlar, onlardan olma(dığı halde katılan)lar da var. Nasıl olur da hepsi birden yere batırılıp (cezalandırılır)?” dedim. Aleyhissaletu vesselam: “Öndekileri de, arkadakileri de batırılır. Ancak, herbiri niyetlerine göre diriltilir” buyurdular.

Kaynak: Buhari, Büyu 49; Müslim, Fiten 8, (2884)


Hadis No: 4569

Ravi: Şeybe İbnu Osman

Tanım: Şakik’in bir rivayetine göre Şeybe İbnu Osman şöyle anlatmıştır: “Hz. Ömer (ra) Ka’be’ye girdi. Orada bulunan emvali görünce: “Kabe’nin malını taksim etmedikçe çıkmayacağım” dedi. Ben de: “Sen bunu yapamazsın” dedim. O: “Hayır, yaparım!” dedi. Ben tekrar: “Sen onu yapamazsın!” dedim. O: “Niye?” diye sordu. Ben de: “Çünkü onun yerini Resulullah (sav) da, Hz. Ebu Bekir de gördü. Onlar mala senden daha fazla muhtaç idiler. Buna rağmen o malı çıkarmadılar” dedim. Bunun üzerine kalkıp çıkıp gitti.”

Kaynak: Buhari, İ’tisam 2, Hacc 48; Ebu Davud, Menasik 96, (2031)


Hadis No: 4570

Ravi: Ebu Said

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “(Ziyaret için) sadece üç mescide seyahat edilebilir: Mescid-i Haram, Mescid-i Resulullah, Mescid-i Aksa.”

Kaynak: Buhari, Fezailu’s-Salat 6, Hacc 26, Savm 67; Müslim, Hacc 288, (827); Tirmizi, Salat 243, (326)


Hadis No: 4571

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şu mescidimdeki namaz efdaldir,”-Bir başka rivayette- “Bu mescidimdeki bir namaz, Mescid-i Haram hariç bütün mescidlerde kılınan bin namazdan daha hayırlıdır.”

Kaynak: Buhari, Fazlu’s-Salat 1; Müslim, Hacc 505, (1394); Muvatta, Kıble 9, (1, 196); Tirmizi, Salat 243, (


Hadis No: 4572

Ravi: Ebu Şüreyh el-Adevi

Tanım: Mekke’ye asker sevkeden Amr İbnu Sa’id’e dedim ki: “Ey emir, bana müsaade et. Fethin ferdası gününde Resulullah (sav)’ın söylemiş bulunduğu bir hadisi hatırlatayım: Allah’a hamd ve senadan sonra şöyle buyurmuştu: “Mekke’yi insanlar değil, Allah haram kılmıştır. Allah’a ve ahirete inanan hiçbir mü’mine orada kan dökmek helal olmaz. Ağaç sökmek de helal olmaz. Eğer biri çıkıp da Resulullah (sav)’ın oradaki savaşını göstererek kan dökmeye ruhsat vermeye kalkarsa kendisine şunu söyleyin: “Allah, Resulüne izin vermişti, ama size izin vermiyor!” Mekke’de bana bir gündüzün bir müddetinde [gün doğumundan ikindiye kadar] izin verildi. Sonra bugün tekrar eski hürmeti (haramlığı) ona geri döndü. Bu hususu, sizden burada hazır olanlar, hazır olmayanlara ulaştırsın.” Ebu Şüreyh’e: “Amr sana ne dedi?” diye soruldu. “Ey Ebu Şüreyh bunu ben, senden daha iyi biliyorum. “Harem”, asi olana, kan döküp kaçana, cinayet işleyip kaçana sığınma tanımaz!” diye cevap verdi” dedi.

Kaynak: Buhari, İlm 37, Cezau’s-Sayd 8, Megazi 50; Müslim, Hacc 446, (136); Tirmizi, Hacc 1, (809), Diyat 13


Hadis No: 4573

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) Fetih günü buyurdular ki: “Fetihten sonra artık hicret yoktur. Ancak cihad ve niyet vardır. Öyleyse askere çağrıldığınız zaman hemen asker olun!” Resulullah (sav) sözlerine şöyle devam etti: “Allah, bu beldeyi semavat ve arzı yarattığı zaman haram kıldı. Burası, Kıyamete kadar Allah’ın haramıyla haramdır (onu insanlar haram kılmamıştır). Benden önce kimseye orada kıtal helal olmadı. Bana da günün bir müddetinde helal kılındı. Burası Kıyamete kadar Allah’ın haramıyla haramdır. [Allah’a ve ahirete inanan hiç kimseye, orada kan dökmesi helal değildir]. Ayrıca onun dikeni koparılmaz, av (hayvan)ı ürkütülme, buluntusu da alınmaz (yerinde bırakılır). Ancak ilan edip sahibini arayacak olanlar alabilir. Mekke’nin otu da biçilmez!” Abbas (ra) atılarak: “Ey Allah’ın Resulü! İzhir otu hariç olsun” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “İzhir hariç!” buyurdu.

Kaynak: Buhari, Cezau’s-Sayd 9, Hacc 43, Cenaiz 77, Büyu 28, Megazi 52; Müslim, Hacc 445, (1353); Nesai, Hac


Hadis No: 4574

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mekke’de silah taşımak hiç kimseye helal değildir.”

Kaynak: Müslim, Hacc 449, (1356)


Hadis No: 4575

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resululah (sav) Mekke’ye hitaben şöyle buyurdular: “Sen ne hoş beldesin. Seni ne kadar seviyorum! Eğer kavmim beni buradan çıkmaya mecbur etmeseydi, senden başka bir yerde ikamet etmezdim.”

Kaynak: Tirmizi, Menakıb, (3922)


Hadis No: 4576

Ravi: Ya’la İbnu Ümeyye

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Harem’de mal ihtikarı orada işlenen bir zulümdür.”

Kaynak: Ebu Davud, Menasik 90, (2020)


Hadis No: 4577

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biliyor musun, senin kavmin Ka’be’yi yeniden inşa ederken Hz. İbrahim’in atmış bulunduğu temellere (tam riayet etmeyip) inşaatı kısa tuttu.” Ben: “Ey Allah’ın Resulü” dedim, “inşaatı Hz. İbrahim’in temellerine oturtmayacak mısın?” dedim. “Kavmin küfre yakın olmasa mutlak yapardım!” buyurdu. İbnu Ömer (ra) dedi ki: “Hz. Aişe (ra)’nin, bunu Resulullah (sav)’ın işitmesine göre, ben Resulullah (sav)’ın, Hıcr’ı takip eden iki rüknün istilamını terketmesini Ka’be’nin inşaatının Hz, İbrahim (as)’in temelleri üzerine tamamlanmamış olmasıyla izah ederim.”

Kaynak: Buhari, İim 48, Hacc 42, Enbiya 8, Tefsir, Bakara 10, Temenni 9; Müslim, Hacc 399, (1333); Muvatta,


Hadis No: 4578

Ravi: Amr İbnu Dinar

Tanım: Cabir İbnu Abdillah (ra)’ı işittim. Demişti ki: “Ka’be inşa edilirken Resulullah (sav) ve (amcası) Abbas taş taşımakta idiler. Bir ara Abbas (ra), Aleyhissalatu vesselama: “İzarını omuzuna koy da taşın incitmesine mani olsun” dedi. O da öyle yapmıştı. Bu hadise peygamberlik gelmezden önce idi. Birden yere yığıldı. Gözleri semaya dikilmiş kalmıştı. “İzarım! İzarım!” dedi ve derhal onu üzerine bağladı.” [Bir rivayette şu ziyade var: “…Bayılıp düştü. Bundan sonra hiç üryan görülmedi.”]

Kaynak: Buhari, Hacc 42, Salat 8, Menakıbu’l-Ensar 25; Müslim, Hayz 76, (340)


Hadis No: 4579

Ravi: Amr İbnu Dinar ve Ubeydullah İbnu Ebi Yezid

Tanım: Resulullah zamanında Ka’be’nin (etrafında ihata) duvarı yoktu. İnsanlar Beytullah’ın etrafında namaz kılıyorlardı. Bu hal, Hz. Ömer zamanına kadar devam etti. Ömer (ra) etrafına duvar çektirdi. Bu duvarın boyu alçaktı. İbnu’z-Zübeyr yükseltti.”

Kaynak: Buhari, Menakıbu’l-Ensar 25


Hadis No: 4580

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kabe’yi, Habeşlilerden bacakları ince bir adam tahrip edecektir.”

Kaynak: Buhari, Hacc 49; Müslim, Fiten 57, (2909); Nesai, Hacc 125, (5,216)


Hadis No: 4581

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sav) şöyle buyurmuştu: “Ka’be’yi yıkacak olan o ayrık iri ayaklı, güdük kafalı (koyu siyah) Habeşli’yi Ka’be’nin taşlarını birer birer söker halde görür gibiyim!”

Kaynak: Buhari, Hacc 49


Hadis No: 4582

Ravi: İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Habeşliler sizi terkettikçe onları terkedin. Zira, Ka’be’nin hazinesini sadece zü’s-süvaykateyn (ince bacaklı olan kimse) çıkaracaktır.”

Kaynak: Ebu Davud, Melahim 11, (4309)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*