Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler İle İlgili HadislerHadis No: 5821

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Ben Resulullah (sa)’ın terkisinde idim. Bana şu nasihatta bulundu: “Yavrum! Allah’a karşı (emir ve yasaklarına uyarak edebini) koru, Allah da seni (dünya ve ahirette) korusun! Allah’ı(n üzerindeki hukukunu) koru ki O’nu karşında (dünya ve ahiretin fenalıklarına karşı hami) bulasın -veya önünde demişti-. Bollukta Allah’ı tanı ki, darlıkta da O, seni tanısın. (Dünya ve ahiretle ilgili) bir şey isteyince Allah’tan iste. Yardım talep edeceksen Allah’tan yardım dile. Zira kullar, Allah’ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için biraraya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar. Allah’ın yazmadığı bir zararı sana vermek için biraraya gelseler, buna da muktedir olamazlar. Kalemlerin mürekkebi kurudu ve sayfalar dürüldü. Sen, yakini bir imanla, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış; şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna gitmeyen şeyde sabırda çok hayır var. Şunu da bil ki Nusret(i İlahi) sabırla birlikte gelir, kurtuluş da sıkıntıyla gelir, zorlukta da kolaylık vardır, bir zorluk iki kolaylığa asla galebe çalamayacaktır.” [Rezin bu eifazla tahric etmiştir. Tirmizi’de muhtasar olarak kaydedilmiştir. Sıfatu’l-Kıyamet 60, (3518)]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 5822

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Bir gün, Resulullah (sa) ashabına: “Şu kelimeleri kim [benden] alıp onlarla amel edecek ve onlarla amel edecek olana öğretecek?” buyurdular. Ben hemen atılıp: “Ben! Ey Allah’ın Resulü!” dedim. Aleyhissalatu vesselam elimden tuttu ve beş şey saydı: Haramlardan sakın, Allah’ın en abid kulu ol! Allah’ın sana ayırdığına razı ol, insanların en zengini ol! Komşuna ihsanda bulun, mü’min ol. Kendin için istediğini başkaları için de iste, Müslüman ol! Fazla gülme. Çünkü fazla gülmek kalbi öldürür.”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 2, (2306); İbnu Mace, Zühd 24, (4217)


Hadis No: 5823

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Rabbim bana dokuz şey emretti: Gizli halde de aleni halde de Allah’tan korkma(mı), Öfke ve rıza halinde de adaletli söz (söylememi), Fakirlikte de zenginlikte de iktisad (yapmamı), Benden kopana da sıla-ı rahm yapmamı, Beni mahrum edene de vermemi, Bana zulmedeni affetmemi, Susma halimin tefekkür olmasını, Konuşma halimin zikir olmasını, Bakışımın da ibret olmasını, Ma’rufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi.” [Rezin tahriç etmiştir.]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 5824

Ravi: Ali

Tanım: Resulullah (sa)’ın kılıncının kabzasında şu ibareyi bulduk: “Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap! Aleyhine de olsa hakkı söyle!” [Rezin tahriç etmiştir.]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 5825

Ravi: Zeydu’l-Hayr

Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, Allah’ın rızasını arzu eden kimselere ve Allah’ın rızasını arzu etmeyen kimselere Allah’ın koyduğu alamet nedir, bana haber verin!” Cevaben: “Ey Zeyd, sen nasıl sabahladın?” diye sordu. “Hayrı ve hayır ehlini seviyorum: Eğer hayır yapmaya muktedirsem yapmaya koşuyorum. Eğer yapamaz, kaçırırsam bu sebeple üzülüyorum ve onu yapmaya şevkim daha da artıyor! ” dedim. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “İşte bu söylediklerin Allah’ın rızasını arayanlara Allah’ın koyduğu alamettir. Eğer Allah senin başka bir şey olmanı isteseydi, seni ona hazırlardı” buyurdular.” [Hadisi Rezin tahriç etmiştir.]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 5826

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “İtidal (orta yol üzere olmak), teenni(li davranmak), hal ve gidişi iyi olmak peygamberliğin yirmi dört cüzünden bir cüzdür.”

Kaynak: Muvatta, Şi’r 17 (2, 954, 955); Ebu Davud, Edeb 2, (4776)


Hadis No: 5827

Ravi: Ebu Eyyüb

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Dört şey vardır, bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, koku sürünme, evlenme, misvak kullanma.”

Kaynak: Tirmizi, Nikah 1, (1080)


Hadis No: 5828

Ravi: Abdulmüheymin İbnu Abbas

Tanım: Abdulmüheymin İbnu Abbas İbni Sehl İbni Sa’d es-Saidi, babası tarikiyle dedesinden naklediyor: “Resulullah (sa) buyurdular ki: “Teenni, Allah Teala’dandır, acele de şeytandan.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 66, (2013)


Hadis No: 5829

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sa) Eşeccü Abdi’l-Kays’a dedi ki: “Muhakkak ki sende Allah ve Resulü’nün sevdiği iki haslet var; hilm ve teenni.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 66, (2012); Müslim, İman 25, (17)


Hadis No: 5830

Ravi:

Tanım: Ebu Davud merhum, Abdul-Kays heyetinde dahil olan Zari’den naklettiği ve uzunca bir kıssanın da bulunduğu rivayetinde şu ziyadeye yer verir: “Resulullah (sa) kendisine bunları söyleyince o (Eşecc): “Allah ve Resulü’nün sevdiği iki haslet üzere beni yaratan Allah’a hamd olsun!” dedi.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 161, (5225)


Hadis No: 5831

Ravi: Sa’d İbnu Ebi Vakkas

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Teenni, ahiretle ilgili olanlar dışında her amelde güzeldir.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 11, (4810)


Hadis No: 5832

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim Allah adına sığınma talebinde bulunursa ona sığınma verin, kim Allah adına isterse ona verin, kim sizi davet ederse ona icabet edin, kim size bir iyilik yaparsa karşılıkta bulunun, şayet verecek bir şey bulamazsanız kendinizi, ona karşılığını vermiş görünceye kadar dua edin.”

Kaynak: Nesai, Zekat 72, (5, 82); Ebu Davud, Zekat 38, (1672)


Hadis No: 5833

Ravi: Cabir

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sakın sizden kimse Allah hakkında hüsnüzanda bulunmadan son nefesini vermesin.”

Kaynak: Müslim, Cennet 81, (2877); Ebu Davud, Cenaiz 17, (3113)


Hadis No: 5834

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah şöyle buyurmuştur: “Allah Teala hazretleri şöyle buyurdu: “Ben, kulumun benim hakkımdaki zannına göreyimdir.” Müslim ve Tirmizi’nin rivayetinde şu ziyade vardır: “O bana dua edince ben onunlayım.”

Kaynak: Buhari, Tevhid 35; Müslim, Zikr 1, (2675); Tirmizi, Zühd 51, (2389)


Hadis No: 5835

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Allah Teala hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir.”

Kaynak: Tirmizi, Daavat 146, (3604); Ebu Davud, Edeb 89, (4993)


Hadis No: 5836

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Her nerede olursan ol Allah’tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. İnsanlara iyi ahlakla muamele et.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 55,(1988)


Hadis No: 5837

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa)’dan ateşe insanları en çok atan şeyin ne olduğu soruldu: “Ağız ve ferc!” buyurdular. En ziyade neyin insanları cennete soktuğundan sordular: “Allah’a takva ve güzel ahlak!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Birr 62, (2005)


Hadis No: 5838

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sa)’a. soruldu: “Mü’minlerden hangisi efdal (en faziletli)dir?” “Ahlakça en güzelleridir!” cevabını verdi. Tekrar soruldu: “Pekiyi, mü’minlerden hangisi en akıllıdır? “Ölümü en çok zikreden ve kendilerine gelmezden önce onun için en iyi hazırlığı yapanlardır, işte akıllılar bunlardır.” [Rezin tahric etmiştir (İbnu Mace, Zühd 31, (4269)]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 5839

Ravi: Semüre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Haseb maldır, kerem takvadır.”

Kaynak: Tirmizi, Tefsir, Hucurat, (3268)


Hadis No: 5840

Ravi: Ebu Bekre

Tanım: Resulullah (sa)’a “Hangi insan daha hayırlıdır?” diye sorulmuştu: “Ömrü uzun, ameli de güzel olandır” buyurdular. “Öyleyse insanların kötüsü kimdir?” diye soruldu: “Ömrü uzun, ameli kötü olandır!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Zühd 22, (2331)


Hadis No: 5841

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) (bir gün): “Size en hayırlınız ve en şerlinizin kim olduğunu haber vermiyeyim mi?” buyurdular ve bunu üç kere tekrar ettiler. Cemaat: “Evet, haber veriniz!” dedi. “En hayırlınız, kendisinden hayır umulan ve şerri dokunmayacağı hususunda emin olunandır; en şerliniz de kendisinden hayır ümit edilmeyen ve şerrinden de emin olunmayan kimsedir.”

Kaynak: Tirmizi, Fiten, 76, (2264)


Hadis No: 5842

Ravi: İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “İki haslet vardır, bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder: 1- Diyanette kendinden üstün olana bakıp, ona uymak. 2- Dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp, Allah’ın kendine vermiş olduğu üstünlüğe hamdetmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de diyanette kendinden aşağı olana bakar, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 59, (2514)


Hadis No: 5843

Ravi: Ukbe İbnu Amir

Tanım: (Bir gün): “Ey Allah’ın Resulü! Kurtuluşumuz nasıl olacak?” diye sormuştum, şöyle cevap verdiler: “Dilini tut, evini genişlet, günahlarına da ağla!”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 61, (2408)


Hadis No: 5844

Ravi:

Tanım: İmam Malik anlatıyor: “Bana ulaştığına göre, Lokman Hekim’e: “Sende gördüğümüz bu (meziyetin mahiyeti) nedir?” diye sormuşlardı. [Bununla onun faziletlerini kastetmişlerdi]. Şu cevabı verdi: “Doğru sözlülük, emaneti yerine getirmek, beni ilgilendirmeyen şeyi terketmek.” [Bir rivayette şu ziyade gelmiştir: “Vaadime vefakarlık etmek.”]

Kaynak: Muvatta, Kelam 17, (2, 990)


Hadis No: 5845

Ravi: İbnu Mes’ud

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, (halka) her yakın olana, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 46, (2490)


Hadis No: 5846

Ravi: Sevban

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim şu üç şeyden beri olarak ölürse cennete girer: Kibir, Gulül, Borç”

Kaynak: Tirmizi, Siyer 21, (1572,1573)


Hadis No: 5847

Ravi: Hudri

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Halim olan zelle sahibidir, hakim olan tecrübe sahibidir.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 86, (2034)


Hadis No: 5848

Ravi: Huzeyfe

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sakın sizden kimse kararsız olup da: “Ben insanlarla beraberim, eğer insanlar iyilik yaparsa ben de iyilik yaparım, kötülük yaparsa ben de kötülük yaparım” demesin. Aksine, nefsinizi sabit tutun, halk iyilik yaptı mı siz de iyilik yapın, kötülük yaparsa zulme yer vermeyin.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 63, (2008)


Hadis No: 5849

Ravi: Huzeyfe

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Bir mü’minin nefsini alçaltıp zelil kılması muvafık değildir.” Orada bulunanlar: “Kişi nefsini nasıl zelil kılar?” dediler. “Takat getiremeyeceği belaya karşı kendini ileri sürer!” buyurdular.

Kaynak: Tirmizi, Fiten 67, (2265)


Hadis No: 5850

Ravi: Muaviye

Tanım: Anlattığına göre, Hz. Aişe (ra)’ye: “Bana bir mektupla vasiyetini yaz, fakat çok şey yazma!” diye bir mektup yolladı. Hz. Aişe de cevaben şöyle yazdı: “Selam üzerine olsun! Emma ba’d: Ben Resulullah (sa)’ın: “Kim halkın öfkesini dinlemeden Allah’ın rızasını ararsa insanların sıkıntısına karşı Allah kifayet eder. Kim de Allah’ın öfkesini dinlemeden halkın rızasını ararsa, Allah onu insanlara havale eder” dediğini işittim, selam üzerine olsun!”

Kaynak: Tirmizi, Zühd 65, (2416)


Hadis No: 5851

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Mü’min saftır, kerimdir. Facir, hilekardır, içimdir (alçaktır).”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 6, (4790); Tirmizi, Birr 41, (1966)


Hadis No: 5852

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Mü’min, bir (yılanın) deliğinden iki defa sokulmaz.”

Kaynak: Buhari, Edeb 83; Müslim, Zühd 63, (2998); Ebu Davud, Edeb 34, (4862)


Hadis No: 5853

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yanında zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!”

Kaynak: Tirmizi, Daavat 110, (3539)


Hadis No: 5854

Ravi: Enes

Tanım: Bir adam: “Ey Allah’ın Resulü babam nerededir?” diye sormuştu. “Cehennemde!” buyurdular. Adam (gitmek üzere) geri dönünce, Aleyhissalatu vesselam adamı çağırdı ve: “Muhakkak ki, benim babam da senin baban da ateşteler!” buyurdu.

Kaynak: Müslim, İman 347, (203); Ebu Davud, Sünnet 18, (4718)


Hadis No: 5855

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “İsa aleyhisselam hırsızlık yapan bir adam görmüştü: “Hırsızlık mı yaptın?” dedi. Adam: “Asla! Kendisinden başka ilah olmayan Zat’a yemin olsun” diye cevap verince Hz. İsa: “Allah’a inandım, gözlerimi tekzib ettim!” dedi.”

Kaynak: Buhari, Enbiya 48; Müslim, Fezail 149, (2368); Nesai, Kudat 36, (8, 249)


Hadis No: 5856

Ravi:

Tanım: İmam Malik anlatıyor: “Bana ulaştığına göre, bir adam İbnu’z-Zübeyr (ra)’e şöyle yazdı: “Haberiniz olsun: Takva ehlinin, birkısım alametleri vardır ki, bunlar sayesinde kendileri bilinebilir, onlar da bunları bilirler: Şöyle ki müttaki: (İhtilaf halinde) verilen hükme razı olur, Nimetlere şükreder, Belaya sabreder, Dilinden doğru çıkar, Vaadine ve ahdine vefa gösterir, Kur’an’ın ahkamını kendine yol yapar. İmam, çarşılardan bir çarşı (gibi)dir, hak ehlinden ise, ehl-i hak, hak (yükünü) ona yıkar; batıl ehlinden ise, batıl ehli de batıl (yükün)ü ona yıkar.” [Rezin tahric etmiştir.]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 5857

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) şöyle buyurdular: “Üç kişi vardır ki, Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır, onlara elim bir azab vardır: 1-Sahrada, fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse, kıyamet günü Allah onun karşısına çıkıp: “Bugün ben de senden fazlımı (lütfumu) esirgiyorum, tıpkı senin (dünyada iken) kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi” der. 2-İkindi vaktinden sonra, bir mal satıp müşterisisine Allah Teala’nın adını zikrederek bunu şu şu fiyatla almıştım diye yalandan yemin ederek, muhatabını inandıran ve bu suretle malını satan kimse. 3-Sırf dünyevi bir menfaat için bir imama biat eden kimse; öyle ki, dünyalıktan istediklerini verirse biatında sadıktır, vermezse sadık değildir.”

Kaynak: Buhari, Şirb 2, Hiyel 12; Müslim, İman 173, (108); Ebu Davud, Büyu 62, (3474, 3475); Nesai, Büyu 6,


Hadis No: 5858

Ravi: Ebu Zerr

Tanım: Resulullah (sa): “Üç işi vardır, kıyamet gününde Allah onlara ne konuşur ne nazar eder ne de günahlardan arındırır, onlar için elim bir azab vardır!” buyurdu ve bunu üç kere de tekrar etti. Ben: “Ey Allah’ın Resulü! Öyleyse onlar büyük zarar ve hüsrana uğramışlardır. Kimdir bunlar?” dedim. Şöyle saydılar: “(Elbisesini kibirle, yerlere kadar salıp) süründüren, yaptığı iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle reklam eden kimseler.”

Kaynak: Müslim, İman 171, (106); Ebu Davud, Libas 28, (4087, 4088); Tirmizi, Büyu 5, (1211); Nesai, Büyu 5,


Hadis No: 5859

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Üç kişi vardır, kıyamet günü Allah Teala hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab vardır: 1-Zina eden yaşlı, 2-Yalan söyleyen devlet reisi, 3-Büyüklenen fakir.”

Kaynak: Müslim, İman 172, (107); Nesai, Zekat 77, (5, 86)


Hadis No: 5860

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Üç kişi vardır, kıyamet günü Allah onlara nazar etmez: Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, erkekleşen kadın ve deyyus kimse.”

Kaynak: Nesai, Zekat 69, (5, 80)


Hadis No: 5861

Ravi:

Tanım: Yine Nesai’nin bir rivayetinde Resulullah şöyle buyurmuştur; “Üç kişi vardır, cennete girmeyecektir: Anne babasının hukukuna riayet etmeyen kimse; içki düşkünü olan kimse; verdiğini başa kakan kimse.”

Kaynak: Nesai, Zekat 69, (5, 81)


Hadis No: 5862

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri dedi: “Üç kişi vardır, kıyamet günü ben onların hasmıyım: “Benim adıma (yemin) edip sonra gadreden kimse, hür bir kimseyi satıp parasını yiyen kimse, bir işçiyi ücretle tutup çalıştırdığı halde, ücretini vermeyen kimse.”

Kaynak: Buhari, Büyu 106


Hadis No: 5863

Ravi: Sehl İbnu Sa’d

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki şeyler hususunda garanti verirse, ben de ona cennet hususunda garanti veririm.”

Kaynak: Buhari, Rikak 23, Hudud 19; Tirmizi, Zühd 61, (2410)


Hadis No: 5864

Ravi: Ebu Berze el-Eslemi

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Sizin hakkınızda en ziyade korktuğum şey, zenginlik hırsı ile karınlarınızın ve ferçlerinizin şehvetleri bir de fitnelerin şaşırtmalarıdır.” [Rezin tahric etmiştir. (Hadis Ahmed İbnu Hanbel’in Müsned’inde gelmiştir. 4, 420, 423]

Kaynak: Rezin


Hadis No: 5865

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Zani bir kimse, zina yaptığı sırada mü’min olarak zina yapmaz, hırsız da çaldığı sırada mü’min olarak hırsızlık yapmaz, içkici, içki içtiği sırada mü’min olduğu halde içki içmez; insanların, onun yüzünden gözlerini kendine kaldıracakları kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi mü’min olarak yağmalamaz.”

Kaynak: Buhari, Mezalim 30, Eşribe 1, Hudud 1, 20; Müslim, İman 100, (57); Ebu Davud, Sünnet 16, (4689); Tir


Hadis No: 5866

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallak durur. Zinadan çıkınca iman adama geri döner.” [Tirmizi, şu ziyadede bulunmuştur: “Ebu Cafer el-Bakır Muhammed İbnu Ali’nin: “Bunda imandan çıkıp İslam’a geçiş vardır” dediği rivayet edilmiştir.”]

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 16, (4690); Tirmizi, İman 11, (2627)


Hadis No: 5867

Ravi: Cündüb

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim (başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese) duyurursa, Allah da (onun kusurlarını) duyurur. Kim de riya yaparsa Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.”

Kaynak: Buhari, Rikak 36; Müslim, Zühd 48, (2987)


Hadis No: 5868

Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “İnsanlara merhametli olmayana Allah Teala merhamet etmez.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 16, (1923)


Hadis No: 5869

Ravi: Cabir İbnu Abdillah el-Ensari

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Zulümden kaçının. Zira zulüm, kıyamet günü karanlıklar olacaktır. Cimrilikten de kaçının, zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirlerinin kanlarını dökmeye, haramlarını helal addetmeye sevketmiştir.”

Kaynak: Müslim, Birr 56, (2578)


Hadis No: 5870

Ravi: İbnu Ömer

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.”

Kaynak: Ebu Davud, 22, (2511)


Hadis No: 5871

Ravi: Ebu Bekre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Mu’mine zarar veren veya hile yapan mel’undur.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 27, (1942)


Hadis No: 5872

Ravi: Ebu Sırma

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim mü’mine zarar verirse Allah da onu zarara uğratır. Kim de mü’mine meşakkat verirse, Allah da ona meşakkat verir.”

Kaynak: Tirmizi, Birr 27, (1941)


Hadis No: 5873

Ravi: Ebu Temime

Tanım: Arkadaşları kendisine “Resulullah (sa) size çok şeyler söyledi, öyleyse bize de bir tavsiyede bulunun!” demişlerdi. “İnsanın ilk (çürüyüp) kokacak olan yeri karnıdır. Öyleyse, kim, karnına temiz olandan başka bir şey girdirmeyebilirse mutlaka bunu yapsın!” tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Buhari, Ahkam 9


Hadis No: 5874

Ravi: Ebu Bekre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “İşleyene daha dünyada cezası çarçabuk gelmeye en layık günah zulüm ve sıla-ı rahmin koparılmasıdır, bu cezanın dünyada gelmesi, ahiretteki cezaya kefaret değildir.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 51, (4902); Tirmizi, Kıyamet 58, (2513)


Hadis No: 5875

Ravi: İyaz İbnu Hımar

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri, bana: “Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin” diye vahyetti.

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 48, (4895)


Hadis No: 5876

Ravi: Ebu Bekr

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.” [Bir rivayette de şöyle buyrulmuştur. “Cennete ne bozguncu, ne cimri, ne de başa kakıcı giremez.”]

Kaynak: Tirmizi, Birr 41, (1964)


Hadis No: 5877

Ravi: İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız.” [Hadisi Buhari, bab başlığında kaydetmiştir (Libas 1)]

Kaynak: Nesai, Zekat 66, (5, 79)


Hadis No: 5878

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Ey Allah’ın Resulü dendi, “herbirimiz içinde, (bazan öylesine çirkin) bir şeyin arız olduğunu görür ki, bunu söylemektense o şeyin bir kor parçası olup (kendisini) yakması ona daha sevimli gelmektedir!” Resulullah (sa) bu söze şöyle mukabelede bulundu: “Allahuekber, Allahuekber, [Allahuekber!] Şeytanın hilesini vesveseye çeviren Allah’a hamd olsun!”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 118, (5112)


Hadis No: 5879

Ravi: Ebu Zümeyl

Tanım: İbnu Abbas (ra)’a (bir gün): “İçimde duyduğum bu (fena) şeyler de ne?” diye sormuştum. Bana: “Ne hissediyorsun ki?” dedi. Ben: “Vallahi (onlar çok fena!) dilime alamam!” dedim. “Şekk nevinden bir şey mi?” dedi ve güldü. Sonra açıkladı: “Bu (çeşit vesveseler)den hiç kimse kurtulamaz. Nitekim Allah Teala hazretleri (Resulüne) şu ayeti inzal buyurmuştur. (Mealen): “Eğer sana indirdiğimiz (kitapta anlatılan bu kıssalar) hakkında bir şüphen varsa, senden evvel indirilmiş olanları okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak (olan kitap) gelmiştir, sakın şüphe edenlerden olma!” (Yunus 94). İbnu Abbas bana dedi ki: “Eğer içinde herhangi bir vesvese bulursan şöyle de: “O (Allah), hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O herşeyi bilendir” (Hadid 3).

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 118, (5110)


Hadis No: 5880

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim görmediği halde rüya görme iddiasına kalkarsa (kıyamet günü) arpa daneciğine düğüm atması teklif edilir. Kim de kendisinden hoşlanmadıkları halde, bir grubun konuşmasını dinleme gayretine düşerse kıyamet günü kulağına erimiş kurşun dökülür. Kim bir sureti tasvir ederse (kıyamet günü) azaba uğrar ve bu yaptığına ruh üflemesi emredilir, ama üfleyemez.”

Kaynak: Buhari, Ta’bir 45; Ebu Davud, Edeb 96, (5024); Tirmizi, Rü’ya 8, (2284)


Hadis No: 5881

Ravi: Vasile İbnu’l-Eska’

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Şurası muhakkak ki, en büyük yalanlardan biri, kişinin kendisini babasından başka birisine nisbet etmesi veya görmediği bir şeyi gözlerinin gördüğünü iddia etmesi, yahut da Resulullah (sa)’ın söylemediği bir şeyi O’na söyletmesidir.”

Kaynak: Buhari, Menakıb 5


Hadis No: 5882

Ravi: Ebu Kılabe

Tanım: Sabit İbnu Dahhak radıyallahu anh anlatmıştı: “Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kim, bile bile, yalan yere İslam’dan başka bir din ile yemin ederse, bu kimse dediği gibidir. Kim kendisini bir şeyle öldürüp (intihar ederse) kıyamet günü. o şeyle azab verilir. Kişinin gücü dışında olan bir şey üzerine yaptığı nezir muteber değildir. Mü’mine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Bir mü’mine küfür nisbet etmek onu öldürmek gibidir. Kim kendisini bir şeyle keserse kıyamet günü onunla kesilir. Kim malını çok göstermek için yalan bir iddiada bulunursa, Allah onun azlığını artırır.”

Kaynak: Buhari, Eyman 7, Cenaiz 84, Edeb 44, 73; Müslim, İman 176, (110); Tirmizi, İman 16, (2638); Ebu Davu


Hadis No: 5883

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir kavimde gulül (denen devlet malından hırsızlık) zuhur ederse, Allah o kavmin kalplerine korku atar. Bir kavim içinde zina yayılırsa orada ölümler artar. Bir kavim, ölçü ve tartılarda (hile yaparak) miktarı azaltırsa Allah ondan rızkı keser. Bir kavmin (mahkemelerinde) haksız yere hükümler verilirse, o kavimde mutlaka kan yaygınlaşır. Bir kavm ahdinden dönüp gadre yer verirse, Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder.”

Kaynak: Muvatta, Cihad 26, (2, 460)


Hadis No: 5884

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “İnsanlar arasında Allah’ın en çok buğzettiği üç kişi vardır: 1-Harem’de sapıtıp haktan ayrılan, 2-İslam’a girdiği halde cahiliye sünnetini arayan, 3-Haksız yere, kanını dökmek için bir adamdan kan talep eden.”

Kaynak: Buhari, Diyat 9


Hadis No: 5885

Ravi: Muğire İbnu Şu’be

Tanım: Anlattığına göre, Hz. Muaviye radıyallahu anh kendisine: “Resulullah (sa)’dan işittiğin bir şeyi bana yaz” diye mektup yazmıştır. O da Hz. Muaviye’ye şunu yazmıştır: “Resulullah (sa)’ın şöyle söylediğini işittim: “Allah Teala hazretleri, sizin için üç şeyi mekruh addetti: 1-Dedikodu, 2-Malın ziyanı, 3-Çok sual!..”

Kaynak: Buhari, Zekat 53, Edeb 6; Müslim, Akdiye 35, (539)


Hadis No: 5886

Ravi: Enes

Tanım: Siz bir kısım ameller işliyorsunuz ki, onlar sizin nazarınızda kıldan daha ince (daha ehemmiyetsiz)dir. Halbuki biz onları, Resulullah zamanında helake atıcılardan addederdik.”

Kaynak: Buhari, Rikak 32


Hadis No: 5887

Ravi: Vasile İbnu’l-Eska

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Kardeşine karşı şamata yapma. Allah ona afiyet sana da belayı verir.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet 55, (2508)


Hadis No: 5888

Ravi: Ebu’d Derda

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Bir şeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder (de onun eksiklerini görmez, kusurlarını işitmez olursun.”

Kaynak: Ebu Davud, Edeb 125, (5130)


Hadis No: 5889

Ravi: Enes

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Şeytan insanoğlunda, kanın cereyanı gibi cereyan eder.”

Kaynak: Ebu Davud, Sünnet 18, (47819)


Hadis No: 5890

Ravi:

Tanım: İmam Malik rahimehullah’a ulaştığına göre, “Ümmü Seleme (ra), Efendimiz’den sormuştur: “Ey Allah’ın Resulü! Aramızda salihler mevcut iken bizler helak mi olacağız?” Aleyhissalatu vesselam: “Evet,” buyurmuşlardır, “pislik (zina) artarsa!”

Kaynak: Muvatta, Kelam 22, (2,991)


Hadis No: 5891

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Hanımını kocasına karşı, köleyi efendisine karşı ayartan bizden değildir!”

Kaynak: Ebu Davud, Talak 1, (2175), Edeb 135, (5170)


Hadis No: 5892

Ravi: Ebu Hureyre

Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: “Size şerlilerinizi haber vereyim mi? Onlar, tek başlarına yiyenler, kölelerini dövenler, yardımı esirgeyenlerdir.” [Rezin tahriç etmiştir.]

Kaynak: Rezin

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*