Sadakanın Ahkamı İle İlgili Hadisler

Hadis No: 3264

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sadakanın en hayırlısı zenginlik halinde verilendir. Nafakasını vermek zorunda olduklarından başlar.”

Kaynak: Buhari, Zekat 18, Nafakat 2; Ebu Davud, Zekat 39, (1676); Nesai, Zekat 63, (6, 62)


Hadis No: 3265

Ravi: Ebu Hüreyre

Tanım: Resulullah (sav) bir gün sadaka (nafaka) vermeyi emretmişti. Bir adam: “Ey Allah’ın Resulü,” dedi “yanımda bir dinarım var!” “Onu kendine tasadduk et (kendi nafakan için harca)!” buyurdu. Adam: “Yanımda bir dinar daha var(sav)?” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Onu da çocuklarına tasadduk et” buyurdular. Adam tekrar: “Bir başka dinarım daha var(sav)?” deyince: “Onu da zevcene tasaddduk et!” emrettiler. Adam bu sefer: “Başka bir dinarım daha var(sav)?” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Onu da hizmetçine tasadduk et!” deyince, adam tekrar atıldı: “Bir başka dinarım var(sav)?” Aleyhissalatu vesselam: “Onun nereye verileceğini sen daha iyi bilirsin” cevabını verdi.

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 45, (1691); Nesai, Zekat 54, (5, 62)


Hadis No: 3266

Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri

Tanım: Resulullah (sav) sadaka vermeyi emrettiği sırada mescide, düşük kıyafetli bir adam girdi. Halk bağışta bulundu. Resulullah (sav) adama iki parça giyecek verdi. Sonra halka tekrar: “Sadaka verin!” diye hitabetti. Derken o adam üzerindeki iki parçalık elbisenin bir parçasını çıkarıp (sadaka olarak) attı. Resulullah (sav): “Benim kılık kıyafetim düşük görerek iki parça giyecek verdiğim şu adamı siz de görüyor musunuz? “Sadaka verin!” dediğim zaman, kendisine az önce verdiğim iki parçadan birini çıkanp (sadaka olarak) attı. “(Resulullah adama yönelip): “Elbiseni al!” dedi ve adamı (niye böyle yapıyorsun? diye) azarladı.

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 39, (1575); Nesai, Cuma 26, (3,106), Zekat 59, (5, 63)


Hadis No: 3267

Ravi: Cabir

Tanım: Adamın biri yumurta büyüklüğünde bir altın getirip: “Ey Allah’ın Resulü, şunu bir madende ele geçirdim, bunu alın, tasadduk ediyorum! Bundan başka birşeyim de yok” dedi. Aleyhissalatu vesselam (memnuniyetsizliğini ifade için) ondan yüzünü çevirdi. Sonra adam Resulullah’ın sağ tarafından yaklaşıp aynı şeyleri söyledi. Efendimiz yine adamdan yüzünü çevirdi. Adam bu sefer sol tarafından yaklaştı, aynı şeyleri söyledi. Resulullah yine adamdan yüzünü çevirdi, sonra adam arka cihetinden yine yaklaşıp önceki sözlerini aynen tekrar etti. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam onu aldı ve adama attı. Eğer değseydi canını yakacaktı. Buyurdular ki: “Biriniz bütün sahib olduğu serveti getirip: “Bunu sadaka olarak veriyorum” diyor ve sonra da oturup halka avuç açıyor! Hayır. Sadakanın hayırlısı zengilikten sonrakidir.”

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 39, (1673)


Hadis No: 3268

Ravi: Aişe

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer kadın, evin yiyeceğinden zarar vermeyecek şekilde infak ederse, kadın infak ettiği için, erkek de kazandığı için sevaba kavuşurlar, malı koruyan vekilharç için de aynı şekilde sevab vardır. Bunlardan birinin sevabı diğerinin sevabından hiçbir şey noksanlaştırmaz.”

Kaynak: Buhari, Zekat 26, 17, 25, Büyu 12; Müslim, Zekat 80, (1024); Ebu Davud, Zekat 44, (1685); Tirmizi, Z


Hadis No: 3269

Ravi: Ebu Ümame

Tanım: Resulullah (sav): “Kadın kocasının evinden, onun izni olmadan infak edemez!” buyurmuştu ki sordular: “Ey Allah’ın Resulü! yiyecek de mi veremez?” “Evet” buyurdular, “o mallarımızın en kıymetlisidir.”

Kaynak: Tirmizi, Zekat 34, (670)


Hadis No: 3270

Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Resulullah (sav): “Kadının ihsanda bulunması, ancak kocasının izniyle caizdir!” buyurdular.

Kaynak:


Hadis No: 3271

Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l-As

Tanım: Bir rivayette şöyle buyurmuştur: “Koca, kadının ismetine (nikahına) sahipse, kadının kendi malında da tasarrufu caiz olmaz.”

Kaynak: Ebu Davud, Büyu 86, (3546, 3547); Nesai, Zekat 58, (5, 65, 66)


Hadis No: 3272

Ravi: Ebu Musa

Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müslüman emin vekilharç, kendisine emredilen malı, gönül hoşluğu ile verdiği takdirde tasadduk edenlerden biri olur (ve sevaba iştirak eder).”

Kaynak: Buhari, Zekat 25; Müslim, Zekat 79, (1023)


Hadis No: 3273

Ravi: Ömer

Tanım: Ben Allah yolunda bir at tasadduk etmiş idim. Ona sahip olan kişi, hayvanın bakımını ihmal etti. Bunun üzerine atı satın almak istedim. Biraz ucuza satar diye düşünüyordum. Önce Resulullah (sav) ‘a bir sorayım dedim: “Sakın ha!” buyurdu, “ne onu satın al ne de sadakana dön, hatta onu sana bir dirheme verse bile. Zira sadakasına dönen, kustuğuna dönen gibidir!” buyurdular. (Muvatta’nın bir rivayetinde şu ziyade vardır: “…(Sadakasına dönen) kusmuğuna dönen köpek gibidir.”)

Kaynak: Buhari, Zekat 59, Vesaya 31, Cihad 119, 137; Müslim, Hibat 3, (1621); Muvatta, Zekat 50, (1, 282); E


Hadis No: 3274

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir adam gelerek: “Ey Allah’ın Resulü, annem vefat etti. Ben onun için tasaddukta bulunsam ona faydası olur mu?” diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Evet” deyince, adam: “Benim bir meyveliğim var. Sizi şahid kılıyorum, onu annem için tasadduk ediyorum!” dedi.

Kaynak: Buhari, Vesaya 15, 20, 26; Ebu Davud, Vesaya 15, (2882); Tirmizi, Zekat 33, (669); Nesai, Vesaya 8,


Hadis No: 3275

Ravi: Sa’d İbnu Ubade

Tanım: Ey Allah’ın Resulü dedim, “annem vefat etti, (onun adına) yapacağım sadakanın hangisi efdaldir?” “Su” buyurdular. Bu cevap üzerine Sa’d bir kuyu kazdı ve: “Bu kuyu Sa’d’in annesi için” dedi.

Kaynak: Ebu Davud, Zekat 42, (1679, 1680, 1681); Nesai, Vesayl 9, (6, 254, 255)