Şeyh Edebali Hazretleri

Şeyh Edebali Hazretleri Osmanlı Devleti’nin manevimîmarı, Osman Gazi’nin kayınpederi, şeyhi ve büyük İslam alimidir. Karamanoğulları topraklarında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir.

Şeyh EdebaliHazretleri, ilk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Şam’a gitti. Pek çok alimden fıkıh, tefsir, hadis ve diğer ilimleri tahsil etti. Tasavvuf yoluna girip manevi kemale, olgunluğa erdi. İrşad için memleketine döndü. Bir rivayette Baba İlyas Horasanî’nin halîfelerinin ileri gelenlerindendi. Eskişehir yakınlarında bir köyde ikamet eder, ilim öğretmekle meşgul olurdu. İslam dünyasında eskiden beri mevcud olan fütüvvet ehli ve Anadolu’da mühim bir tesiri olan ahîlerle irtibatı vardı. Anadolu Selçuklu Devleti sultanı tarafından devletin Batı Anadolu sınırlarındaki Söğüt civarına yerleştirilen Kayı Boyu reîsi Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi, kendisini, ilim ve feyzinden istifade için sık sık ziyaret ederdi.

Edebali hazretleri, kendi parasıyla Bilecik’te bir dergah yaptırarak, gelen geçenlere, fakir ve muhtaçlara ikramda bulundu. Osman Bey de bir çok defa burada misafir kaldı.Hatta bir gece dergahta yatarken rüyasında Şeyh Edebali hazretlerinin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç bitip dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan istifade ettiğini görmüştü. Sabah olup rüyayı anlatınca, Edebali hazretleri, bu güzel rüyayı şöyle tabir etti:

“Sen, Ertuğrul Gazioğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Mal Hatunla evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nûr budur. Sizin asil ve temiz soyunuzdan nice padişahlar gelecek, onlar nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allahü Teala nice insanın huzûr ve saadete kavuşmasına, İslam dini ile şereflenmesine senin soyunu vesile edecektir.’’

Sonra Osman Beyi tebrik etti. Gözünün nuru kızını bu mübarek insana nikah etti.

Şeyh EdebaliHazretleri, kendi parasıyla Bilecik’te bir dergah yaptırarak, gelen geçenlere, fakir ve muhtaçlara ikramda bulundu. Osman Bey de birçok defa burada müsafir kaldı. Meşhur rüyayı müsafir bulunduğu sırada bu dergahta görmüştür. Şeyh Edebali Hazretleri kızını Osman Gazi ile evlendirdi.

Şeyh EdebaliHazretleri 1326 (H. 726) senesinde 125 yaşlarında iken Bilecik’te vefat etti. Bugün Bilecik şehrinin kurulduğu vadinin sırtında olan dergahının yanına defnedildi. Eskişehir’de de adına bir makam türbe yapıldı. Vefatından bir ay sonra Osman Gazi’nin hanımı olan kızı Mal Hatun, dört ay sonra da damadı Osman Gazi vefat etti.

Şeyh EdebaliHazretleri, Sultan Osman’ın hürmet ettiği, her hususta istişarede bulunup danıştığı en yakın yardımcılarından oldu. Osmanlı Devleti’nin inkişafındaki payın büyük bir kısmının Şeyh Edebali Hazretleri gibi büyük zatlara ait olduğunda hiç şüphe yoktur. (Osmanlı Tarihi, Çamlıca B.Y. ve Rehber Ans.)