Talakta Kullanılan Elfaz İle İlgili Hadisler

Hadis No: 4033

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir erkek hanımına bir defada “Sen üç talakla boşsun!” dese, bu bir talak sayılır.”

Kaynak: Ebu Davud, Talak 10, (2197)


Hadis No: 4034

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Rezin’in zikrettiği bir rivayette (İbnu Abbas şöyle demiştir): “Erkek hanımına (aynı anda üstüste): “Sen boşsun, sen boşsun, sen boşsun” diye üç kere söylerse, bu bir boşama sayılır, yeterki bunlarla birinci defaki söylediği “Sen boşsun!” sözünü tekid etmeyi kastetmiş olsun veya hanımıyla henüz gerdek yapmamış olsun.”

Kaynak: Rezin


Hadis No: 4035

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Anlattığına göre, bir adam kendisine gelip: “Ben hanımımı yüz talakla boşadım, bu hususta fikriniz nedir (bana bir şey gerekir mi?)” diye sordu. Benden şu cevabı aldı: “Kadın senden üç talakla boşanmıştır. Geri kalan doksan yedisi ile Allah’ın ayetleriyle alay etmiş oluyorsun.”

Kaynak: Muvatta, Talak 2, (2, 552)


Hadis No: 4036

Ravi: Mahmud İbnu Lebid

Tanım: Resulullah (sav)’a bir adamın hanımın üç talakla birden boşadığını haber verdiler, öfke ile kalkıp: “Daha ben aranızda iken Allah’ın kitabıyla mı oynanıyor?” buyurdu. Derken birisi kalkıp: “Ey Allah’ın Resulü, onu öldürmeyeyim mi?” dedi.

Kaynak: Nesai, Talak 6, (6,142)


Hadis No: 4037

Ravi: Abdullah İbnu Yezid İbni Rükane an abihi an ceddihi

Tanım: Dedim ki: “Ey Allah’ın Resulü, (vallahi) ben hanımımı kesinlikle boşadım.” “Peki bununla ne kasdettin?” diye sordu. Bir (talak) kastettim” dedim. Bunun üzerine: “Bununla bir kastettiğim dair Allah’a yemin eder misin?” dedi. Ben de: “Vallahi bununla sadece bir talak kastettim” dedim. Bunun üzerine: “O halde bu senin kastettiğin şekildedir!” buyurdu ve kadını ona geri verdi. O ise, hanımı ikinci kere Hz. Ömer (ra) zamanında, üçüncü kere de Hz. Osman (ra) zamanında boşadı.

Kaynak: Tirmizi, Talak 2, (1177); Ebu Davud, Talak 10, (2196), 14, (2206, 2207, 2208)


Hadis No: 4038

Ravi:

Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre, Ömer İbnu’l-Hattab (ra)’a, İrak’tan yazılarak sorulmuştur: “Bir erkek hanımına: “Senin ipin (benim elimde değil), boynundadır (dilediğin yere gidebilirsin)” dedi. (Bunun hükmü nedir, hanımı boş mu değil mi?)” Hz. Ömer bunun üzerine oradaki memuruna: “Hacc mevsiminde beni Mekke’de bulmasını emret!” diye yazdı… Hz. Ömer (ra) tavaf yaparken adam yanına gelip selam verdi. Hz. Ömer ona: “Sen kimsin” diye sordu. Adam kendini tanıtarak: “Ben seni bulmamı emrettiğin (Iraklı) kimseyim!” dedi. Bunun üzerine Hz. Ömer: “Ben sana şu Beyt-i Muazzama’nın Rabbi adına soruyorum: “İpin boynundadır!” derken ne kastettin?” dedi. Adam: “Sen bu mukaddes mekandan başka bir yerde yemin verseydin sana doğruyu söylemezdim. Ben bununla ayrılık kastetmiştim” dedi. Hz. Ömer (ra): “Bunun hükmü senin kastettiğin şeydir” buyurdu.

Kaynak: Muvatta, Talak 5, (1, 551)


Hadis No: 4039

Ravi: Nafi

Tanım: İbnu Ömer (ra) haliyye ve beriyye hakkında der ki: “Bunlardan her biri üç kere boşanmış sayılır.”

Kaynak: Muvatta, Talak 7, (1, 552)


Hadis No: 4040

Ravi:

Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre: “Hz. Ali (ra) karısına: “Sen bana haramsın” diyen erkek hakkında: “Bu adam hanımını üç talakla boşadı” diyordu.”

Kaynak: Muvatta, Talak 6, (1, 552)


Hadis No: 4041

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Kim hanımını (kendine) haram kılarsa, bu (boşanma ifade eden) bir şey değildir, bu söz bir yemindir, yemin kefaretinde bulunur. Nitekim ayet-i kerime’de Cenab-ı Hakk: “Allah’ın Resulünde sizin için güzel örnek vardır.” (Ahzab 21) buyurmuştur.

Kaynak: Buhari, Talak 8, Tefsir, Tahrim 1; Müslim, Talak 19, (1473); Nesai, Talak 16, (6,151)


Hadis No: 4042

Ravi: İbnu Abbas

Tanım: Bir adam İbnu Abbas (ra)’a gelerek: “Ben hanımımı kendime haram kıldım! (Ne yapayım, hükmü nedir?)” diye sordu. İbnu Abbas: “Yalan söyledin, o haram değildir” dedi ve şu ayeti okudu. (Mealen): “Ey Peygamber, Allah’ın sana helal kıldığını sen niye kendine haram ediyorsun?” (Tahrim 1) İbnu Abbas ayeti okuduktan sonra dedi ki: “Sen, bu sayılan kefaretlerin en ağırı olan köle azadını yerine getireceksin.”

Kaynak: Nesai, Talak 16, (6, 151)


Hadis No: 4043

Ravi:

Tanım: İmam Malik’e ulaştığına göre, bir adam İbnu Ömer (ra)’a gelerek: “Ben, hanımımın işini kendi eline koydum, o da kendini (benden) boşadı. Bu hususta ne dersiniz?” diye sordu. İbnu Ömer (ra): “Ben, kadının yaptığı gibi olduğuna kaniyim” deyince adam: “Ey Ebu Abdirrahman, böyle yapma!” diye itiraz etti. İbnu Ömer ise: “Bunu ben değil, sen yaptın!” diye cevap verdi.

Kaynak: Muvatta, Talak 10, (2, 553)


Hadis No: 4044

Ravi: Harice İbnu Zeyd

Tanım: Ben Zeyd İbnu Sabit (ra)’in yanında oturuyor idim. Muhammed İbnu Ebi Atik gözlerinden yaşlar boşandığı halde ona uğradı. Zeyd (ra): “Neyin var?” diye sordu: “Ben,” dedi, “hanımımın işini kendine bırakmıştım, o da beni bıraktı.” “Peki (boşanma işini ona bırakmaya) seni sevkeden şey ne idi?” dedi. Muhammed İbnu Ebi Atik: “Kader!” deyince, Zeyd: “Dilersen hanımına dönersin, zira bu bir (talak)dır. Sen ise ona (kadına) daha çok hak sahibisin” fetvasını verdi.

Kaynak: Muvatta, Talak 12, (2, 554)


Hadis No: 4045

Ravi: Mesruk

Tanım: O beni ihtiyar ettikten sonra hanımını bir veya yüz veya bin defa muhayyer kılmama aldırmam. Nitekim Hz. Aişe’ye sordum da bana: “Resulullah (sav) bizi muhayyer bırakmıştı. [Hepimiz onu ihtiyar ettik.] Bu, talak mıydı?” diye cevap verdi.”

Kaynak: Buhari, Talak 5; Müslim, Talak 25, 1477; Ebu Davud, Talak 12, (2203); Tirmizi, Talak 4, (1179); Nesa