İmam-ı Azam Hazretlerinin Takvası

Şakîk-i Belhî Hazretleri anlatıyor: İmam Ebû Hanîfe (rah.) insanların en verâlısı, en âlimi, en âbidi, en cömerdi, dinî meselelerde en ihtiyatlısı, dîni hususlarda kendi re’yi (görüşü) ile fetvâ vermekten en çok kaçınanıdır. Dînî bir mesele olduğu zaman Ashâbı’ndan bir meclis kurulup müzâkere etmeden asla bir söz söylemezdi. Ashâbı’nın hepsi fetvânın şerîata muvâfık olduğunda ittifak ettikleri zaman Ebû Yusuf’a (rah.) veya bir başkasına “Bunu şuraya yaz.” derdi.

Abdullah ibn-i Mübârek (rah.) anlattı: Kûfe’de “Burada insanların en âlimi kimdir?” diye sordum. Hepsi “İmam Ebû Hanîfe” dediler. “İnsanların en verâlısı kimdir?” diye sordum. Hepsi “İmam Ebû Hanîfe” dediler. “İnsanların en zâhidi kimdir?” diye sordum. Hepsi “İmam Ebû Hanîfe” dediler. “İnsanların en çok ibâdet edeni ve ilimle en çok meşgul olanı kimdir?” diye sordum. Hepsi “İmam Ebû Hanîfe” dediler. Güzel ahlaktan hangisini sordu isem hepsi “İmam Ebû Hanîfe’den başka bu güzel ahlâka sâhip birisini tanımıyoruz.” dediler.

Bir gün ipek elbiseleri satması için yerine birini bırakmıştı. Ona elbiselerden kusurlu olanın kusurunu söylemeden satmamasını tenbih etmişti. Fakat o kişi unutup kusurlu elbiseyi, kusurunu söylemeden sattı, bedelini de diğer paraların içine koydu. İmâm-ı Âzam Hazretleri geldiğinde vaziyeti anlatınca Hz. İmam (içine haram karıştığı için) paranın tamamını fakirlere ve zimmîlerin yoksullarına sadaka olarak verdi.

Abbâsî halîfesi Ebû Ca’fer Mansur fetva vermesini yasaklamıştı. İmâm-ı Âzam hazretlerinin kızı bir gece babasına diş etlerinden çıkan kanın abdesti bozup bozmayacağını sordu. Kızına “Yarın sabah erkenden git, Hammad amcana sor. Çünkü halîfe benim fetvâ vermemi yasakladı. Gıyâbında da olsa imama karşı gelenlerden olmak istemem.” demiştir.

İmâm-ı Âzam Hazretleri kırk sene sabah namazını yatsı namazının abdestiyle kılmıştır. Geceleri asla yatmazdı. Sadece öğle namazından sonra oturarak biraz uyur, kaylûle yapardı. (el-Mizanü’l-Kübrâ, li’ş-Şa’rânî)